КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА „ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“ СА ТЕРМИНИМА УПИСНИХ РАДЊИ – ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963
Факс: (011) 6457-685
Email: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет адреса:
fb.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Кратки програм студија – Обука менаџера за заштиту података о личности  (30 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА:

На кратки програм студија уписује се укупно 75 полазника.

 УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа имају лица са стеченим најмање средњим образовањем, у складу са Правилником о  организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија (Службени гласник РС, бр. 32/19, 106/20). Претходне неопходне компетенције полазника се огледају у поседовању радног искуства у раду са подацима о личности или исказаној потреби послодавца за ангажовањем полазника у раду са или у вези са личним подацима. Овај програм, по врсти, нивоу и обиму знања и вештина за које обучава полазнике одговара високом образовању, сходно Правилнику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Факултет уписује до 75 кандидата по једном уписном року. За упис на кратки програм студија (КП) неће бити организован пријемни испит, већ ће се кандидати који испуњавају услове за упис на КП рангирати на следећи начин: 1. предност имају кандидати са чијим послодавцима је Факултет закључио уговор о коришћењу образовних услуга у вези КП; 2. остали кандидати се рангирају на основу редоследа пријављивања. Редослед кандидата се одређује према времену пријављивања, осим у случају постојања Споразума о коришћењу образовних услуга са послодавцем у ком је установљено право приоритетног уписа. Лица чији послодавци имају закључен Споразум са Факултетом могу да упишу кратки програм у оквиру укупне квоте уписаних, без обзира на време пријављивања и у складу са Споразумом, захтевима послодавца и правилима конкурса (Факултет задржава право да у случају великог интересовања ограничи прјем кандидата са приоритетним правом уписа, с тим да прими најмање једног полазника од сваког послодавца са којим има закључен Споразум).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 78.500,00 РСД (словима: седамдесет осам хиљада и пет стотина динара)

ПРИЈЕМ КАНДИДАТА

  • Пријављивање кандидата се спроводи путем електронске поште, слањем електронских копија потребних докумената на мејл: konkurs@fb.bg.ac.rs. Пријем докумената почиње 17.09 у 9 часова и траје до 24. 09 у 14 часова. Пријаве које стигну пре или после предвиђеног рокa неће бити разматране.

Потребна документа за пријаву:

  1. Пријава за конкурс (преузети са линка, одштампати, попунити, потписати и послати скенирану верзију – ПРИЛОГ),
  2. Диплома о завршеној четворогодишњој средњој школи или диплома којом се потврђује стечено високо обр

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Обавештавају се студенти да је продужен рок за упис на мастер и докторске студије те да је сходно томе измењен конкурс.

О детаљима конкурса погледати у секцији Конкурси за студенте:

САНУ – научни скуп „Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице“

Научни  скуп „Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице“ одржан је у свечаној сали Српске академије наука и уметности 3. јула 2020. године.

На самом почетку, учеснике скупа поздравио је председник САНУ Владимир Костић, а уводно излагање имао је академик Коста Чавошки.

Научни скуп био је организован у три пленарне седнице. На првој, под насловом „Сецесија„, презентације својих радова који ће бити објављени у заједничкој монографији са овог скупа имали су: Будимир Кошутић, Душко Димитријевић, Тијана Шурлан, Слободан Орловић и Владимир Цветковић.

Проф. др Владимир Н. Цветковић, декан Факултета безбедности, представио свој рад на тему „Идеолошки мотиви и политичке последице модерних сецесија (право на сомоопредељење народа, право на независност и грађански рат)“. Презентацију која је пратила излагање проф. Цветковића можете преузети на следећем линку:

Косово и Метохија“ био је назив друге пленарне седнице на којој су своје радове представили Борис Кривокапић, Милош Шолаја, Михајло Вучић, Владан Петров, Душан Пророковић и Дејан Митровић.

Учесници последње пленарне седнице под називом „Самоопредељење и сецесија у другим државама“ били су: Радомир В. Лукић, Марко Станковић, Зоран Чворовић, Витомир Поповић, Дарко Симовић, Матеј Савић, Горан Марковић и Танасије Маринковић.

Након дискусије, завршну реч дао је академик Коста Чавошки.

ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – званично евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему

Решењем Националног савета за високо образовање од 20.05.2020. године, званично је евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему. Обука менаџера за заштиту података о личности спроводиће се на Факултету безбедности Универзитета у Београду, уз блиску сарадњу са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Полазници кратког програма ће имати јединствену прилику да стекну функционална, темељна и применљива знања и вештине, кроз спој класичне универзитетске наставе и стручне праксе. Циљ програма је да омогући развој комплетних стручњака, оспособљених за примену закона и других прописа, међународних и националних стандарда, савремених информационих технологија и принципа безбедносног менаџмента, спремних за решавање практичних проблема и комуникацију са надлежним органима јавне власти.

Конкурс за кратки програм студија ће бити расписан у септембру 2020. године. Право уписа имају кандидати са стеченим најмање средњим образовањем  у трајању од четири године, који су ангажовани или намеравају да се стручно баве проблематиком обраде и заштите података о личности и рангирају се у оквиру уписне квоте. Предност приликом рангирања имају кандидати са чијим послодавцима је Факултет закључио Уговор о приоритетном праву уписа на кратки програм студија, док се остали кандидати распоређују на основу времена пријављивања.

Програм траје шест месеци, при чему је  готово половина од укупног броја часова резервисана за стручну праксу и практичну наставу, коју ће реализовати Служба Повереника као наставна база, у складу са Споразумом Факултета и Повереника. Полазници похађају наставу из четири предмета, а она се, по правилу, одвија у поподневним часовима и, у значајној мери, уз коришћење одговарајуће дигиталне платформе и методе даљинске наставе. Испити се полажу пред комисијом, након завршетка наставног процеса.

Цена кратког програма студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“ износи 78.500,00 динара. По успешном окончању студија, полазници стичу сертификат о соспособљености за обављање послова Менаџера за заштиту података о личности.

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ АКРЕДИТОВАН КАО СПРОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Решењем Националне академије за јавну управу од 12. марта 2020. године, Факултет безбедности Универзитета у Београду акредитован је и за спровођење Програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе образовања одраслих.

Акредитација се односи на спровођење стручног усавршавања у јавној управи из области:

  • Европске интеграције и међународна сарадња;
  • Лични развој и вештине;
  • Страни језици;
  • Тренинг тренера;
  • Заштита животне средине;
  • Безбедност у лакалној заједници.

У складу са овом акредитацијом, Факултет безбедности ће већ у току ове године почети са реализацијом стручног усавршавања посебно имајући у виду све већу потребу тржишта за квалитно едукованим кадровима из ових области.