Форензика – програм

Табела 5.1A Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм:
Специјалистичке струковне студије Форензике (1 година 60 ЕСПБ)

Ш

Назив предмета

ТП

С

СП

Часови активне наставе

ЕСПБ

Наставник

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

ФОР01

Увод у форензику

(ФФХ и ФБ)

ОО

1

O

2

2

2

7

Биљана Шљукић Паунковић (ФФХ), Божидар Бановић (ФБ),
Ивана Стојковић Симатовић (ФФХ), Ана Ковачевић (ФБ)

2

ФОР02

Правни основи форензике

(ФБ)

С

1

O

2

2

4

8

Ивана Симовић-Хибер, Божидар Бановић, Младен Милошевић,
Александра Илић

3

ФОР03

Криминалистичко-форензичка обрада лица места и
трагова

(ФБ и ФФХ)

СА

1

O

2

2

2

7

Божидар Бановић (ФБ), Биљана Шљукић Паунковић (ФФХ),
Александра Илић (ФБ), Бојана Недић Васиљевић (ФФХ)

4

ФОР04

Физичкохемијска анализа у форензици

(ФФХ)

С

2

O

2

4

2

8

Љиљана Дамјановић Василић, Љубиша Игњатовић, Ивана
Стојковић Симатовић,

5,6

ФОР05

Форензичка психологија

(ФБ)*

С

2

ИБ

2

2

2

6

Борис Кордић

5,6

ФОР06

ДНК анализа

(ФФХ)*

СА

2

ИБ

2

2

2

6

Oливер Стојковић

5,6

ФОР07

Документна техника

(ФФХ)*

СА

2

ИБ

2

2

2

6

Бојана Недић Васиљевић

5,6

ФОР08

Криминалистичка методика

(ФБ)*

СА

2

ИБ

2

2

2

6

Божидар Бановић, Младен Милошевић

* Студенти бирају 2 (два) од понуђена 4 (четири) изборна предмета у изборном блоку Укупно=12 Укупно=14 Укупно=14

42

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

7

ФОРСП

Стручна пракса

2

О

90

3

8

ФОРСР

Специјалистички рад

1,2

О

20

8+7

Укупно ЕСПБ

60

Табелу модификујте у зависности од броја година и семестара трајања судијског програма и предмета које уносите, користећи инсерт мод.
Можете унети и друге податке који су релевантни за студијски програм.
Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је дате у неком другом електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели.Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

С-семестар у коме је предмет

Тип предмета:

АО – Академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, ОО – општеобразовни, С – стручни, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА – стручно апликативни

Статус предмета:

О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула

Часови активне наставе:

П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад. Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја
модула.  Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима 2007. и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу и неопходно je да у комплетном документу буду изражени на исти начин.
Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно. Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу. Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе.

 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском програму: Специјалистичке струковне студије Форензика

Р.Б.

Шифра

Назив предмета

ТП

С

С П

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

Изборни блок

5,6

ФОР05

Форензичка психологија

(ФБ)

СА

2

ИБ

2

2

2

6

5,6

ФОР06

ДНК анализа

(ФФХ)

СА

2

ИБ

2

2

2

6

5,6

ФОР07

Документна техника

(ФФХ)

СА

2

ИБ

2

2

2

6

5,6

ФОР08

Криминалистичка методика

(ФБ)

СА

2

ИБ

2

2

2

6

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе

Тип предмета:

АО – Академско-општеобразовни, ТМ-теоријско методолошки, ОО – општеобразовни, С -стручни, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни

Статус предмета:

И-изборни , ако програм има модуле ИЗ-изборни заједнички за више модула, ИМ-изборни за појединачни модул. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.

Часови активне наставе:

П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.