Савет Факултета


Савет Факултета је орган управљања на Факултету безбедности, састављен од 27 чланова, од којих 15 чланова бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач (Република Србија) и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

Чланови Савета из реда наставника су:

 • Проф. др Мирослав Младеновић – председник
 • Проф. др Зоран Јефтић – заменик председника
 • Проф. др Ивица Ђорђевић
 • Проф. др Бранко Ромчевић
 • Проф. др Миленко Бодин
 • Проф. др Младен Милошевић
 • Доц. др Владимир Ајзенхамер
 • Мр Данијела Нејковић
 • Јелена Ћесаревић
 • Марко Ракић

Чланови Савета које именује оснивач су:

 • Проф. др Милан Божић
 • Проф. др Ђорђе Игњатовић
 • Проф. др Драган Симеуновић
 • Генерал-мајор Милан Станимировић
 • др Слободан Кањевац
 • Предраг Марић
 • Амбасадор Никола Недељковић

Чланови Савета из реда ненаставних радника су:

 • Мр Жељко Макић
 • Данијела Шушњар
 • Александар Пашко

Чланови Савета из реда студената су:

 • Лазар Стојановић
 • Никола Андријашевић
 • Милица Јаковљевић
 • Милица Стојановић

Надлежности Савета:

 • доноси Статут, на предлог Наставно-научног већа;
 • бира и разрешава декана и продекане;
 • доноси Финансијски план Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа;
 • усваја План коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
 • подноси Влади Републике Србије Извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • одлучује о оснивању правног лица, односно огранка чијим делатностима се повезују високо образовање, наука и пракса, попут центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационих јединица, у складу са законом, уз сагласност Сената Универзитета;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.