Савет Факултета


Савет Факултета је орган управљања на Факултету безбедности, састављен од 27 чланова, од којих 15 чланова бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач (Република Србија) и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

Чланови Савета из реда наставника су:

 • Проф. др Јасмина Гачић – председник
 • Доц. др Владимир Ајзенхамер – зам. председника
 • Проф. др Вања Роквић
 • Проф. др Жељко Бралић
 • Проф. др Слађана Јовић
 • Проф. др Ана Ковачевић
 • Проф. др Петар Станојевић
 • Доц. др Кристина Радојевић
 • Проф. др Дејана Јовановић Поповић
 • Проф. др Горан Мандић
 • Доц. др Иван Ракоњац
 • Јелена Ђорђевић

Чланови Савета које именује оснивач су:

 • Др Славенико Терзић, академик
 • Проф. др Зоран Ђурђевић
 • Пуковник проф. др Срђан Благојевић
 • Пуковник доц. др Срђан Старчевић
 • Проф. др Бранислав Ђорђевић
 • Амбасадор Никола Недељковић
 • Владан Заграђанин
 • Жарко Чигоја

Чланови Савета из реда ненаставних радника су:

 • Дивна Цанић
 • Душко Ђуричин
 • Братислава Гогић

Чланови Савета из реда студената су:

 • Милица Стојановић
 • Никола Јаковљевић
 • Николина Ђукић
 • Никола Вујичић

Надлежности Савета

  • доноси Статут, на предлог Наставно-научног већа;
  • бира и разрешава декана и продекане;
  • доноси Финансијски план Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
  • усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа;
  • усваја План коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
  • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
  • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
  • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
  • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
  • подноси Влади Републике Србије Извештај о пословању најмање једанпут годишње;
  • доноси Пословник о свом раду;
  • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
  • одлучује о оснивању правног лица, односно огранка чијим делатностима се повезују високо образовање, наука и пракса, попут центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационих јединица, у складу са законом, уз сагласност Сената Универзитета;
  • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.