Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке струковне студије – Форензика –
(Факултет за физичку хемију и Факултет безбедности Универзитета у Београду)

Циљ студијског програма специјалистичке струковне студије „Форензика“ је проширивање знања из области форензичке физичке хемије ради обављања специјалистичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите. Кроз ове студије студенти овладавају специфичним вештинама потребним за решавање практичних проблема у форензичкој анализи кроз експерименталне лабораторијске вежбе и посете релевантим лабораторијама.

Специјалистичке струковне студије – Процена безбедносних ризика –
(Факултет безбедности и Машински факултет Универзитета у Београду)

Студијски програм образује студенте за послове процене ризика у областима планирања у корпоративној и приватној безбедности, обезбеђивања континуитета пословања у индустрији и организацијама,  комуницирање у управљању  кризама и катастрофама, безбедности и здравља на раду, заштити животне средине, безбедности информационих и комуникационих система, заштите података о личности и заштите тајних података и пословне тајне. Студијски програм такође образује студенте и за процену ризика у области инспекцијског надзора у инжењерству, и оспособљава студенте за овладавање техникама и методама за управљање ризицима у  поменутим  областима.