Декан и продекани

 

Декан као орган пословођења руководи радом и представља Факултет у складу са својим овлашћењима:

  • организује, усклађује и руководи радом Факултета;
  • представља и заступа Факултет;
  • предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
  • спроводи одлуке Савета Факултета;
  • наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
  • именује чланове комисија и других помоћних тела за разраду и решавање одређених питања из свог делокруга;
  • заједно са ректором Универзитета потписује дипломе о завршеним основним, дипломским (мастер), специјалистичким и докторским студијама на Факултету.
  • стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Факултета;
  • закључује уговоре у име Факултета;
  • сазива седнице Наставно-научног већа и Изборног већа, руководи радом тих седница и стара се о извршавању њихових одлука;
  • закључује појединачни колективни уговор у складу са законом;
  • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актом.

Декану у раду помажу продекани и секретар факултета у областима за које су задужени и обављају друге послове за које их овласти декан и чине Управу факултета.