Декан и продекани

Декан као орган пословођења руководи радом и представља Факултет у складу са својим овлашћењима:

 • организује, усклађује и руководи радом Факултета;
 • представља и заступа Факултет;
 • предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
 • спроводи одлуке Савета Факултета;
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
 • именује чланове комисије и других помоћних тела за разраду и решавање одређених питања из свог делокруга;
 • заједно са ректором Универзитета потписује дипломе о завршеним основним, дипломским (мастер), специјалистичким и докторским студијама на Факултету.
 • стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Факултета;
 • закључује уговоре у име Факултета;
 • сазива седнице Наставно-научног већа и Изборног већа, руководи радом тих седница и стара се о извршавању њихових одлука;
 • закључује појединачни колективни уговор у складу са законом;
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актом.

Декану у раду помажу продекани и секретар факултета у областима за које су задужени и обављају друге послове за које их овласти декан и чине Управу факултета.