Мастер академске студије

Факултет организује похађање два посебна мастер програма:

  1. Студије наука безбедности
  2. Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода.

Право уписа на дипломске академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ.

Кандидати који су завршили Факултет безбедности и њему сродне факултете и имају просечну оцену најмање 8 (осам) могу се директно уписати на дипломске академске студије – мастер. Предност имају студенти који су завршили Факултет безбедности.
Сродни Факултети су сви факултети из групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду (Економски, Правни, Факултет политичких наука, Учитељски, Филозофски, Филолошки и Православни-богословски факултет), као и високошколске институције: Криминалистичко-полицијска акдемија и Војна академија.

Студијски програм дипломских академских студија је скуп обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе на нивоу дипломских  академских студија другог степена – мастер.

Мастер студије имају за циљ да оспособе студенте за самосталан истраживачки рад, као и учешће у тимским научно-истраживачким пројектима из научних области које се изучавају на факултету. Током мастер академских студија развијају се општа и специфична знања, способности и вештине потребне за самостално обављање послова менаџера безбедности у области наука безбедности, одбране, људских и социјалних ресурса, цивилне заштите и заштите животне средине. Студије обухватају економске, политичке, правне, етичке, информатичке, еколошке, хуманитарне, као и друге аспекте проучавања феномена безбедности.

Након успешно положених испита, студенти пишу и бране дипломски-мастер рад.