Секретар Факултета

 

Секретар Факултета руководи и координира радом организационе јединице – Стручна служба и одељењима у оквиру Стручне службе Факултета. Организује рад запослених у Служби, учествује у раду Савета, Наставно – научног, Изборног већа и у раду других органа и организационих јединица Факултета, даје стручна мишљења из подручја права и обавља најсложеније послове утврђене актом о систематизацији, као и по налогу декана. Учествује у организацији и реализацији јавних промоција Факултета, научних и стручних скупова које организује Факултет.

Невена Настић
nnastic@fb.bg.ac.rs