Одељење за људске ресурсе и опште послове

Одељења за људске ресурсе и опште послове је организациона јединица у оквиру Стручне службе које обавља стручне, административне и техничке послове:

  • израда општих и појединачних аката и праћење стања у области радних односа; израда кадровских евиденција;
  • обрада материјала и израда аката са седница органа управљања и осталих стручних органа и комисија;
  • послови организовања и реализације поступака јавних набавки у складу са законом;
  • послови безбедности и здравља на раду; послови управљања квалитетом у складу са усвојеним акредитационим стандардима;
  • послови пријема и експедиције поште и послове архивирања;
  • на првом спрату Факултета смештена је скриптарница и књижара која располаже наставним училима и обрасцима потребним за административне послове. Отворена је сваког наставног дана од 7.30 до 15.00 часова.