Управа

Орган управљања на Факултету безбедности је Савет Факултета.

Орган пословођења Факултета je декан.

Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће и Изборно веће.