Основне академске студије

Студијски програм основних академских студија настоји да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената за рад на пословима националне,  међународне, корпоративне и еколошке безбедности. Дипломирани студенти – менаџери безбедности, налазе запослење у својству руководилаца или референата у централним, регионалним и локалним органима управе, великим привредним системима, малим и средњим предузећима и приватним компанијама, научно-истраживачким и стручним институцијама, образовним центрима, непрофитном сектору, хуманитарним организацијама, инспекцијским службама, медијима, итд.

Студијски програм садржи изучавање класичних и савремених научних дисципина из области права, социологије, политичких наука, екологије, менаџмента итд.  Такав концепт изучавања безбедности  доприноси развоју грађанског друштва у погледу безбедности (опште, националне, индивидуалне), заштите (животне средине и становништва од природних катастрофа и хемијских акцидената, здравствене и социјалне, одбране од савремених облика угрожавања и управљања људским и социјалним ресурсима са оријентацијом на интердисциплинарни приступ.

Имплементацијом Болоњске и Прашке декларације о стандардизацији европског високошколског образовања у студијске програме основних академских студија Факултета превазилази се постојећа разлика између домаћих и међународних образовних стандарда што омогућава студентима учешће у европском режиму студирања, оцењивања и трансферу знања и диплома.

Услов за упис на основне академске студије јесте завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.