Основне академске студије

Студијски програм основних академских студија настоји да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената за рад на пословима одбране, заштите, безбедности и управљања људским и социјалним ресурсима у цивилном сектору, у својству руководилаца или референата у централним, регионалним и локалним органима управе, великим привредним системима, малим и средњим предузећима и приватним компанијама, научно-истраживачким и стручним институцијама као и образовним центрима, непрофитном сектору, хуманитарним организацијама, инспекцијским службама, медијима, итд.

То налаже изучавање савремених међународних односа и институција, људских права, трајног/усклађеног развоја, система безбедности, теорија кризних ситуација и мировних процеса, демократске контроле примене силе, савремених облика угрожавања људи, материјалних добара и екосистема и других релевантних садржаја савремене интегралне безбедности.

Овакав концепт студијског програма основних академских студија доприноси развоју грађанског друштва у погледу безбедности (опште, националне, индивидуалне), заштите (животне средине и становништва од природних катастрофа и хемијских акцидената, здравствене и социјалне, одбране од савремених облика угрожавања и управљања људским и социјалним ресурсима са оријентацијом на интердисциплинарни приступ.

Имплементацијом Болоњске и Прашке декларације о стандардизацији европског високошколског образовања у студијске програме основних академских студија Факултета превазилази се постојећа разлика између наших и светских образовних стандарда, како би студенти лакше приступили европском режиму студирања, оцењивања и трансферу знања и диплома.

На студије првог степена (основне академске и струковне студије) може се уписати студент који има средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.