Правила студирања на ОАС

Студијским програмом Факултета безбедности се прописују предмети који су обавезни за одређену годину студирања.

Студент је обавезан да похађа наставу и изврши предиспитне обавезе утврђене Планом извођења наставе и Студијским програмом Факултета.

Овером јесењег семестра, студент стиче право да похађа наставу у пролећном семестру.
Распоред уписа семестра објављује се на огласној табли Факултета и Интернет страници Факултета.

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са Студијским програмом.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године уписује исти предмет.

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

Испит из истог предмета може се полагати највише три пута у току једне школске године.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један одобрен, односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија.

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, има право да се у наредној школској години финансира из буџета.

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сам финансира студије.

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета.

Студент који се самофинансира опредељује се, у складу са студијском програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова.

Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину студијског програма.

Основне студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и испуњавањем осталих студијских обавеза и израдом завршног рада у складу са Статутом факултета и студијским програмом.

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировања права и обавеза у случају: теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге властитог детета до годину дана живота, одржавању трудноће и припрема  за Олимпијске игре, светско или европско првенство – уколико студент има статус врхунског спортисте.