Кратак програм студија

ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Звање: Менаџер заштите података о личности

Ово је један од првих кратких програма студија у Србији и јединствен је образовни програм за стручно оспособљавање и усавршавање лица за заштиту података о личности (Data Protection Officer). Циљ програма је да у кратком временском периоду омогући ефектно и ефикасно образовање и обуку стручњака за конкретан посао на основу исказане потребе тржишта. Програм је осмишљен тако да полазницима пружи практична знања и вештине неопходне за извршавање законских обавеза и примену принципа и техника домаћих и међународних стандарда, као и најбољих пословних пракси и тиме омогући њихово комплетно стручно оспособљавање и непосредно укуљчивање у радни процес са пуним квалификацијама за обављање сложених послова лица за заштиту података о личности.

Полазници програма ће бити оспособљени за имплементацију релевантних правних норми, примену нових технологија, организацију и координацију процеса и квалитетну сараддњу и комуникацију са надлежним службама. План реализације студија подразумева да се велики део наставног процеса реализује кроз стручну праксу у најрелевантнијој домаћој институцији – Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Кратки програм студија могу да упишу лица са стеченим најмање средњим образовањем, у складу са Правилником о  организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија. Овај програм, по врсти, нивоу и обиму знања и вештина за које обучава полазнике одговара високом образовању, сходно Правилнику.

ПРОГРАМ СТУДИЈА

Р.бр

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Тип предмета

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН*

СИР**

1.

Људска права и заштита приватности

1

Обавезни

Стручни

2

1

1

0

0

5

2.

Законска регулатива заштите података о личности

1

Обавезни

Стручно-апликативни

2

1

1

0

0

5

3.

Безбедносни менаџмент у заштити података о личности

1

Обавезни

Стручни

2

1

1

0

0

5

4.

Информационе технологије и заштита података о личности

1

Обавезни

Стручно-апликативни

2

1

1

0

0

5

Укупно 1. семестар:

0

20

5.

Стручна пракса

2

Обавезни

Стручно- апликативни

10

0

10

Укупно 2. семестар:

0

10

Укупно 1. и 2. семестар:

312

0

30

*ДОН – Други облици наставе
**СИР – Студијско истраживачки рад

Укупно трајање програма износи 6 месеци. Настава се одржава у два семестра (зимском и летњем). Обухвата 12 радних недеља по семестру. Укупан број ЕСП бодова које кратки програм студија носи износи 30, а укупан број часова насатаве, укључујући оба семестра, је 312 (предмети у првом семестру: 12 недеља по 4 часа активне наставе по предмету; стручна пракса у другом семестру: 12 недеља по 10 часова активне наставе).

За све додатне информације о Обуци менаџера за заштиту података о личности обратите се на следеће адресе: