Докторске студије

УСЛОВИ УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Поред општих услова конкурса које прописује Универзитет у Београду према којима се на студијске програме докторских академских студија могу уписати кандидати који су претходно остварили обим основних и мастер, односно интегрисаних, академских студија од најмање 300 ЕСПБ, при чему је нужно да имају општу просечну оцену најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно да имају општу просечну оцену мању од 8 на основним академским и мастер академским студијама и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије (вредност резултата мора бити најмање три бода, нпр. три рада из категорије М53, или два рада из категорије М52 или један рад из категорије М51 или М20) уз знање једног светског језика, као и осталих услова које прописује Универзитет у Београду у погледу лица које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи и др.

Факултет Безбедности прописује и посебне услове конкурса према којима се кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Факултету безбедности и њему сродним факултетима – чланови Већа групација друштвено хуманистичких наука Универзитета у Београду, Војна академија и Криминалистичко полицијска академиjа могу се директно уписати на докторске академске студије након рангирања.

Кандидати који су завршили основне и мастер академске студије остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова на факултетима који нису сродни Факултету безбедности могу уписати докторске академске студије након полагања диференцијалног испита.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Општи циљеви студијског програма докторских студија јесу:

  • упознавање са савременим сазнањима у области наука безбедности,
  • продубљено овладавање постојећим теоријским и истраживачким дометима, што ће докторандима омогућити објективно, систематско и критичко проучавање безбедносних појава и проблема.

Специфични циљеви студијског програма докторских студија јесу:

  • упознавање са методологијом истраживања појава и процеса безбедности,
  • практично усавршавање за примену адекватних метода и техника у проучавању конкретних безбедносних процеса и појава,
  • оспособљавање за креирање и самостално спровођење сложених научно-истраживачких пројеката,
  • оспособљавање за успешно осмишљавање и реализацију различитих облика педагошких и едукативних активности у областима студија безбедности.

Циљеви студијског програма докторских студија постижу се континуираним и целовитим овладавањем савременим теоријским дометима у области наука безбедности, критичком анализом постојећих истраживачких искустава и развијањем вештина за пројектовање специфичних истраживачких приступа.

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Успешним савладавањем студијског програма докторских студија на Факултету безбедности студенти стичу компетенције за самостално обављање научноистраживачког рада у области процеса и појава безбедности, оспособљавају се за педагошки рад у овој области на различитим нивоима педагошко-едукативних активности, као и за теоријско и практично разрешавање свих безбедносних проблема заступљених у савременом свету.

Доктори наука безбедности стичу компетенције за обављање најсложенијих послова у систему националне безбедности, што подразумева рад у државним безбедносним институцијама (Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, обавештајно-безбедносни систем, организације за деловање у ванредним ситуацијама и друге државне институције).

Након завршетка свих обавеза овог студијског програма кандидати добијају звање доктор наука – науке безбедности.