Докторске студије

На студијски програм докторских студија могу се уписати:

  • кандидати који су завршили дипломске академске студије или интергисане студије у обиму са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломски академским студијама;
  • кандидати који имају завршене дипломске студије, односно интергисане студије, са најмање 300 ЕСПБ и остварене научне резултате: најмање три оргинална научна чланка у часописима од националног значаја или један рад у међународном часопису који су признати од стране Министарства за науку Републике Србије;
  • кандидати који имају академски степен магистра наука, ако не пријаве докторску дисертацију, у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању

Основни циљеви студијског програма јесу упознавање са савременим сазнањима у области наука безбедности и продубљено овладавање теоријским и истраживачким дометима што ће докторандима омогућити објективно, систематско и критичко проучавање безбедносних појава и проблема.

Програм докторских студија треба да омогући докторандима постизање високих научних и академских вештина и способности за бављење теоретским и истраживачким радом, у складу са развојем и достигнућима наука безбедности у свету:

  • Темељно познавање и разумевање проблема наука безбедности,
  • Самостално извођење сложених научних истраживања и решавање теоријских и практичних проблема у изучаваној области и
  • Критичка процена домета и резултата научних истраживања у области наука безбедности

Након завршетка свих обавеза овог студијског програма кандидати добијају звање доктор наука – науке безбедности.