Наставници и сарадници

Наставно особље на Факултету су: наставници, истраживачи и сарадници.

Ненаставно особље на Факултету чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове.

Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент.

Научна звања на Факултету су: научни саветник, виши научни сарадник и научни сарадник.

Сарадничка звања на Факултету су: асистент и сарадник у настави.

На Факултету безбедности тренутно предаје преко 50 професора.

Наставници имају право и обавезу да:

 1. у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе;
 2. воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и постигнутом успеху студента, на начин предвиђен општим актом Факултета;
 3. организују и изводе научноистраживачки рад;
 4. препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани;
 5. редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима;
 6. држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;
 7. предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;
 8. буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
 9. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 10. се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који доноси Савет;
 11. обављају и друге послове утврђене Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Сарадници имају право и обавезу да:

 1. припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
 2. помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
 3. учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
 4. обављају консултације са студентима;
 5. раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;
 6. развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
 7. се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који доноси Савет;
 8. обављају и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.