Наставници и сарадници

Наставно особље на Факултету су: наставници и сарадници.

Ненаставно особље на Факултету чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове.

Звања наставника на Факултету су: редовни професор, ванредни професор и доцент.

Сарадничка звања на Факултету су: асистент и сарадник у настави.

 • Наставници имају право и обавезу да:
  • у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова, утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе;
  • воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и постигнутом успеху студента, на начин предвиђен општим актом Факултета;
  • организују и изводе научноистраживачки рад;
  • препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани;
  • редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима;
  • држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;
  • предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;
  • буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
  • развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
  • се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који доноси Савет;
  • обављају и друге послове утврђене Законом, Статутом и општим актима Факултета.
 • Сарадници имају право и обавезу да:
  • припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
  • помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;
  • учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;
  • обављају консултације са студентима;
  • раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;
  • развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
  • се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу с општим актом који доноси Савет;
  • обављају и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.