Наставно-научно веће


Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета и чине га сви наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији.При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање  квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената, које бира Студентски парламент Факултета, укључујући представнике сарадника у настави.

Наставно-научно веће обавља следеће послове:

 • утврђује предлог Статута;
 • предлаже Универзитету студијске програме, који се остварују на Факултету;
 • расправља, односно одлучује о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформи студијских програма, анализи ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова;
 • предлаже Универзитету уже научне области;
 • предлаже Универзитету матичност Факултета;
 • бира представнике Факултета у органе Универзитета;
 • бира чланове Савета Факултета из реда запослених у настави;
 • дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 • утврђује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину који се изводи на Факултету.
 • прописује начин и поступак самовредновања;
 • предлаже Универзитету политику уписа студената;
 • утврђује програме сталног усавршавања;
 • предлаже оснивање правног лица, односно огранка чијим делатностима се повезују високо образовање, наука и пракса, попут центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационих јединица, у складу са законом, уз сагласност Сената Универзитета;
 • доноси општи акт којим се уређују услови и начин уговарања научноистраживачких пројеката, експертиза и слично;
 • предлаже планирање политике запошљавање и ангажовања наставника и сарадника;
 • утврђује предлог кандидата за декана;
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета;
 • одлучује о жалбама студената у случајевима остваривања права из члана 86. став 2. тачка 1–3. Закона о високом образовању;
 • усваја план извођења наставе за студије које се изводе на Факултету
 • предлаже ближе услове који се утврђују општим актом Универзитета о условима за избор у звање сарадника;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета, Статутом и општим актима Факултета.