Студентски парламент ФБ

Од школске 2006/07. године, а у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета безбедности, као и у складу са свеукупном реформом високог образовања и студентског организовања, на Факултету безбедности почео је са радом први сазив Студентског парламента (СПФБ), преко кога 21 студент са сваке године студија представља студенте целог Факултета безбедности.

Надлежности Студентског парламента ФБ су:

 • бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента;

 • доноси општа акта о своме раду;

 • оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;

 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;

 • предлаже Савету кандидата за студента – продекана;

 • покреће поступак за разрешење студента – продекана, у складу са Статутом;

 • доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;

 • разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђивањем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом mефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;

 • организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;

 • учествује у поступку самовредновања Факултета;

 • остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;

 • бира и разрешава чланове Студентског парламента Универзитета са ФБ;

 • усваја годишњи известај о раду студента – продекана;

 • усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента;

 • усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског
  парламента;

 • обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим
  актима Факултета.


 • Председник Студентског парламента – Милица Стојановић; stojanovicmilica889@gmail.com
 • Секретар – Николина Ђукић;
 • Портпарол – Стефана Крунић

Избори за Студентски парламент одржавају се сваке године у априлу, а листе кандидата могу да подносе студенти појединци и студентске организације. Право да гласају за представнике у Студентском парламенту имају сви студенти основних академских, основних струковних, и дипломских академских – мастер студија Факултета безбедности. За кандидате се гласа по годинама студија, на укупно пет изборних јединица.