Студије

На Факултету безбедности се, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Факултета и другим општим актима, изводи програм следећих студија:

  1. Основних академских – студије првог степена,

  2. Мастер академских – студије другог степена,

  3. Докторских – студије трећег степена,

  4. Специјалистичких струковних – студије другог степена,

  5. Кратак програм студија

Студије се изводе према плану извођења наставе који усваја Наставно-научно веће Факултета. План извођења наставе се објављује пре почетка наставе у семестру и доступан је јавности на интернет презентацији Факултета.

Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, односно студијских подручја, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. Студијски програм предлаже Наставно-научно веће Факултета, а доноси га Сенат Универзитета.

Факултет организује и изводи основне студије у току школске године која почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године. Програм дипломских (мастер), специјалистичких и докторских студија остварује се у току школске године која почиње 1. новембра, а завршава се 31. октобра наредне године.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.