Упис на основне академске студије

Статус студента стиче се уписом на Факултет.

Студент може имати статус:

 • студента који се финансира из буџета и
 • самофинансирајући студент

Факултет безбедности уписује у прву годину основних студија студенте на терет буџета Републике Србије и студенте који се сами финансирају према квоти коју одобрава Влада Републике Србије. Право уписа на прву годину основних студија на Факултету имају кандидати оба пола који имају средње образовање у четворогодишњем трајању – свих струка. Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит. Пријемни испит за упис у прву годину основних студија састоји се из предмета средњошколског наставног плана и програма и то:

 • Социологија,
 • Психологија и
 • Екологија.

Од три понуђена предмета, кандидат бира два из којих ће полагати пријемни испит. За наведене предмете Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита. Припремна настава се организује на Факултету у априлу (викендима), мају (викендима) и јуну (свакодневно). Предвиђени фонд припремне наставе је 50 часова.

Из изабраних предмета полажу се тестови знања са по тридесет питања (свако питање носи вредност 1 бод). Укупан број бодова на тесту знања износи 60 (30 + 30). Тест знања је урађен на основу средњошколске литературе:

 • СоциологијаВладимир Вулетић, Уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, КЛЕТТ, Београд, издање 2015. или новије;
 • Екологија и заштита животне срединеИво Савић и Вељко Терзија, Уџбеник за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2005. или новије издање;
 • ПсихологијаБиљана Милојевић Апостоловић и Невенка Јовановић, Уџбеник за 2. разред гимназије, Нови Логос, Београд, издање 2020.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Резултати које кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Факултет утврђује јединствену ранг-листу. Ранг-листа се образује према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета, или ће плаћати школарину као самофинансирајући студент. За упис на Факултет полаже се јединствени пријемни испит, а кандидатима се пружа могућност уписа на основне академске студије према њиховом месту на коначној ранг-листи.

Сви рокови који се односе на пријаву, полагање пријемних испита и  упис на Факултет биће благовремено објављени у конкурсу Министарства просвете и науке Републике Србије.

Кандидати су дужни да приликом полагања пријемног испита имају личну карту или пасош. У прву годину основних студија без полагања пријемног испита, може се уписати лице под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању и Статутом+ Факултета.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријем докумената обавиће се у складу са конкурсом на Факултету безбедности у Београду, Господара Вучића 50. Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе фотокопије докумената, а оригинална документа на увид. Фотокопије докумената се не враћају кандидатима. Кандидат је обавезан да приложи:

 • пријаву на конкурс – формулар Факултета безбедности,

 • сведочанство I, II, III и IV разреда, са унетом просечном оценом успеха са две децимале,

 • диплому о завршеној средњој школи,

 • извод из матичне књиге рођених,

 • доказ о висини уплати накнаде за полагање пријемног испита (износ висине уплате биће накнадно истакнут на Интернет страни или на огласној табли Факултета).

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

На дан подношења документа за упис, кандидати ће добити детаљан распоред свих уписних активности.

Документа потребна за упис:

 • два пријавна листа ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се на Факултету);

 • оригинална сведочанства I, II, III и IV разреда са унетом просечном оценом успеха са две децимале;

 • оригинална диплома о завршеној средњој школи;

 • извод из матичне књиге рођених;

 • индекс (добија се на Факултету);

 • две фотографије 3,5×4,5 цм;

 • доказ о уплати трошкова уписа (износ висине уплате биће накнадно истакнут на Интернет страни или на огласној табли Факултета).

 • доказ о уплати накнаде школарине за самофинансирајуће студенте.

 • доказ о уплати трошкова здравствено потпорног осигурања (плаћају студенти на буџету).

Ако се кандидат који је остварио право уписа по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на ранг-листи.

Све детаљне информације о упису на све нивое студије на Факултету безбедности можете пронаћи на поддомену Факултета безбедности намењеном информисању о уписним радњама: