Катедра студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку безбедност

  • др Јасмина Гачић, редовни професор – шеф Катедре
  • др Дејана Јовановић Поповић, редовни професор – заменик шефа Катедре
  • др Слађана Јовић, редовни професор
  • др Владимир Јаковљевић, редовни професор
  • др Владимир М. Цветковић, доцент
  • др Иван Ракоњац, доцент
  • мс Милош Томић, сарадник у настави – секретар Катедре

ПРЕДМЕТИ КАТЕДРЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРЕДМЕТ

Тип предмета

Обавезни/

изборни

Семестар

Предавања + вежби

ЕСПБ

Основи екологије

АО

Обавезни

1

3+1
(6+6)

7

Цивилна заштита

СА

Обавезни

5

3+1
(6+8)

6

Систем заштите и спасавања

ТМ

Обавезни

4

3+1
(6+6)

7

Систем цивилне одбране

НС

Обавезни

5

3+1
(6+8)

6

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Просторно планирање и заштита

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Здравствена и социјална заштита

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Мониторинг у заштити

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Заштита животне средине

НС

Обавезни

7

3+1
(6+8)

6

Еколошка безбедност

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Индустријска безбедност и заштита

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Управљање у системима зашитите

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Безбедност и здравље на раду

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Глобализација и заштита животне средине

НС

Обавезни

1

3+1
(3+2)

7

Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других
непогода

НС

Обавезни

1

3+2
(3+4)

7

Методологија процене ризика и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и других непогода

ТМ

Обавезни

1

3+2
(3+4)

7

Управљање системом обнове и помоћи

ТМ

Обавезни

1

3+2
(3+4)

6

Савремене стратегије и системи заштите и спасавања

СА

Изборни

2

4+2
(4+4)

5

Мониторинг, моделовање и приказивање ризика

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

Превенција ризика у области заштите критичне инфраструкуре

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

Мере заштите и спасавања од елементарних непогода

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

Руковођење активностима заштите и спасавања у условима
елементарних непогода

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Управљање ризицима и кризама у животној средини

Изборни

2

4+0
(4+0)

8

Развој, конфликти и животна средина

Изборни

2

4+0
(4+0)

8