Кредити и стипендије

Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја а отворен је од 01. до 31. октобра текуће године.

Право на студентски кредит имају студенти високошколских установа који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Право на студентску стипендију студенти високошколских установа који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Кандидати подносе факултету пријаву са конкурсном документацијом која се купује у виду брошуре у књижари Просветни преглед, Дечанска 6, Београд. Брошура садржи и детаљно упутство за попуњавање документације коју треба поднети.

Коначну ранг листу кандидата којима је одобрен кредит, односно стипендија, утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Месечни износ студентских кредита и стипендија за текућу школску годину износи 8.400 динара и исплаћује се у највише 10 месечних рата.

Студенти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија у обавези су да у UniCredit банци бесплатно, отворе текући рачун уз личну карту и индекс на увид.

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да доставе факултету меницу и изјаву жиранта, попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6.

Захтев за ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита (преузети са сајта UniCredit банке) се доставља на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ученички и студентски стандард
Немањина 22-24
11000 Београд

 Уз захтев доставити и оверену фотокопију Уверења о дипломирању.

За додатне информације можете контактирати Тим за студентске и ученичке кредите и стипендије:

  • лично у улици Др Милутина Ивковића 2а у Београду, радним даном у периоду од 10 до 14 сати;
  • телефоном 011/3691-057 и 011/3691-015;
  • и путем електронске поште studenti@unicreditgroup.rs