Др Светлана Станаревић

Светлана Станаревић (Ковин, 1968)
Ванредни професор на предмету Основи безбедности
stanarevic@fb.bg.ac.rs

Школовање

 • 1992. Диплома Факултета одбране и заштите Универзитета у Београду.
 • 2007. Магистарски рад на тему: Могућности локалне заједнице у остваривању безбедности школе – случај општине Палилула, Факултет безбедности Универзитет у Београду.
 • 2012. Докторска дисертација на тему: Концепт безбедносне културе и претпоставке његовог развоја, , Факултет безбедности Универзитет у Београду.

Запослење

 • 1992. Професор одбране и заштите, Гимназија „Бранко Радичевић“ Ковин.
 • 1993-1996. Сарадник истраживач, Факултет одбране и заштите Универзитет у Београду.
 • 1996-1998. Руководилац сектора интелектуалне заштите „In TEFI Co“ Београд.
 • 1998-2002. Пројектни менаџер у приватном предузећу „Југоагрина“ Београд.
 • 2002-2007. Асистент приправник Факултет цивилне одбране Универзитет у Београду.
 • 2007- 2013. Асистент Факултет безбедности, Универзитет у Београду.
 • 2013-2018. Доцент Факултет безбедности, Универзитет у Београду.
 • 2018- Ванредни професор Факултет безбедности Универзитет у Београду.

Научни и истраживачки пројекти

 • Индикатори људске безбедности у Србији, Фонд за отворено друштво, Београд, Извештај за 2005-2006;
 • Стање и перцепција људске безбедности у Србији –  ка успостављању индекса људске безбедности, Фонд за отворено друштво, Београд, 2008-2009;
 • Истраживање и подизање нивоа безбедносне културе младих (ЦЦВО),  Министарство за омладину и спорт – 2008-2009;
 • Безбедност младих у Србији – како млади процењују данашње безбедносне претње, ризике и изазове, Фонд за отворено друштво, Београд, 2009-2010.
 • COST акција TU 1203 (2013-2016), Crime Prevention through Urban Design and Planning,  члан MC (The Management Committee) и раднe групe: Crime Prevention theories, и Innovation in Crime prevention through Urban Design and Planning (CP-UDP), content & process.

Професионални ангажмани

 • Национални консултант на пројекту Integrated Response to Building Community Resilience to Extremism and Radicalism in Sandzak“ (2015/2016.) који је реализовао Културни центар ДамаД из Новог Пазара;
 • На основу одлуке Владе, члан Радне групе за израду Националне стратегије за младе (2015-2025) као координатор групе за безбедност младих (2014-2015), и радне групе за писање Акционог плана Националне стратегија за младе (2015-2017);
 • Члан Одбора Међууниверзитетског програма за истраживање одрживог развоја, Универзитета у Београду (март 2017 – );
 • Члан тима за развој курикулума за мастер програм Студије миграција у оквиру пројекта „Support to the integration of migration into the academic teaching plans: curriculum development for the master program“ (Swiss Agency for development и IOM, UNDP)(2015/2016);
 • Члан Саветодавног одбора независне организације стручњака SeConS групе за развојну иницијативу (2017-).

Област интересовања и важнији радови

 • Станаревић С., Филип Ејдус (ур.) (2009). Појмовник безбедносне културе, (ЦЦВО) уз подршку Министарства омладине и спорта, ЦИП Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, 157 стр. ЦИП Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, ИСБН 978-86-83543-58-8.,УДК327.56::351.88(031),351.78:316.7(031);
 • Станаревић, С., Роквић, В. (2013). „Разумевање концепта војне културе“. ТЕМЕ, Часопис за друштвене науке, Ниш; бр.4, стр. 1959-1976, ИССН 0353-7919, УДК 316.75:355, (M24);
 • Љубинка Катић, Станаревић, С., Бралић, Ж. (2013). Образовне потребе и стратегије развоја студија безбедности, Андрагошке студије, Београд Часопис за проучавање и образовања и учења одраслих, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, бр. 2 стр. 143-160, ИССН 0354-5415, УДК 378.14::351.75,(М24);
 • Stanarević S. Bodin, M., (2014), „Bezbednosna kultura kao društveni resurs nacionalne bezbednosti“, Vojno delo, Beograd, UDK Narodna biblioteka Srbije, UDK: 351.78:316.7: , 327.56:351.88,(М51);
 • Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić (Editorial),(2015), Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, Belgrade: Faculty of Security Studies, Paris: Institut Français de Géopolitique, ISBN 978-86-84069-94-0,(M18);
 • Vanja Rokvić, Svetlana Stanarević, (2016), „Toward gender  and LGBT equality in the Serbian armed forces“, Women’s Studies International Forum 55, Elsevier, pp. 26-34; doi.org/10.1016/j.wsif.2016.02.003, (М23);
 • Светлана С. Станаревић, (2017), „Механизми или начини развијања и унапређења безбедносне културе“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, LI 2/2017, ISSN 0550-2179, 351.74/.78:316.62, doi:10.5937/zrpfns51-15152, (М51);
 • Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić, (2017), Security Culture as a Precondition for Multiculturalism (in the Balkans),  Bezbednosni dijalozi/Security Dialogue, Filozofski fakultet – Skopje, Institut za bezbednost, odbrana i mir, ISSN 1857-7172, Vol. 8, No 1-2, 2017, UDK 316.723-021.463:355.45(497),(M53);
 • Ljubinka M. Katić, Svetlana S. Stanarević, Željko А, Bralić (2018). „Evaluacija u obrazovanju: pokušaji i dileme“, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. LII, br. 2, str. 621-638, udk:37:001.818, Doi: 10.5937/zrpfns52-18729 8,(M24);
 • Светлана Станаревић (2018), Основи безбедности,(уџбеник), Факултет безбедности, Универзитет у Београду  ISBN број: 978-86-80144-20-7.