Студије наука безбедности – програм

 

ПРВА ГОДИНА (I и II семестар)

Од генерације уписане школске 2020/2021. године

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. AO Социологија I 60 3+1 6
2. TM Основи безбедности I 60 3+1 7
3. AO Правне основе безбедности I 60 3+1 7
4. AO Основи еколошке безбедности I 60 3+1 7
5. AO Психологија II 60 3+1 5
6. TM Увод у менаџмент II 45 2+1 6
7. TM Увод у студије безбедности II 45 2+1 5
8. ТМ Теорије конфликaта II 60 3+1 6
9. НС Информатика II 60 3+1 5
10. СA Енглески језик 1 I и II 90 2+1; 2+1 6
УКУПНО: 600 20 60

За студенте уписане закључно са школском 2019/2020. годином:

ДРУГА ГОДИНА (III и IV семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. НС Регионална географија III 60 3+1 7
2. НС Политички систем III 60 3+1 5
3. ТМ Системи безбедности III 60 3+1 7
4. НС Међународни односи III 60 3+1 5
5. НС Управљање ризиком III 60 3+1 5
6. НС Информатика IV 60 2+1 5
7. ТМ Систем заштите и спасавања IV 60 3+1 7
8. AO Корпоративна безбедност IV 45 2+1 6
9. ТМ Системи одбране IV 60 3+1 5
10. СA Енглески језик 2 III и IV 90 2+1; 2+1 6
УКУПНО: 600 20 60

ТРЕЋА ГОДИНА (V и VI семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. ТМ Менаџмент људских и социјалних ресурса V 60 3+1 5
2. НС Кривично право V 60 3+1 5
3. НС Систем цивилне одбране V 60 3+1 6
4. НС Криминологија V 60 3+1 6
5. СА Цивилна заштита V 60 3+1 6
6. ТМ Савремена историја Србије VI 60 3+1 4
7. СА Изборни предмет 1 VI 60 3+1 6
8. СА Изборни предмет 2 VI 60 3+1 6
9. СА Изборни предмет 3 VI 60 3+1 6
10. СА Изборни предмет 4 VI 60 3+1 6
11. СА Стручна пракса V и VI 4
УКУПНО: 600 20 60

ЧЕТВРТА ГОДИНА (VII и VIII семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. НС Систем националне безбедности Србије VII 60 3+1 6
2. НС Цивилно-војни односи VII 60 3+1 5
3. НС Основи Геополитике VII 60 3+1 6
4. НС Безбедносни менаџмент VII 60 3+1 6
5. TM Методологија научног истраживања VII 60 3+1 5
6. СА Кризни менаџмент VIII 60 3+1 5
7. СА Изборни предмет 5 VIII 60 3+1 5
8. СА Изборни предмет 6 VIII 60 3+1 5
9. СА Изборни предмет 7 VIII 60 3+1 5
10. СА Изборни предмет 8 VIII 60 3+1 5
11. СА Стручна пракса VII и VIII 4
12. СА Завршни рад VIII 3
УКУПНО: 600 20 60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборна група1 Изборна група 2 Изборна група 3 Изборна група 4
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ РЕСУРСА СТУДИЈЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СТУДИЈЕ ОДБРАНЕ
Изборни предмет 1. Социјална патологија Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса Управљање ризицима у ванредним ситуацијама Обавештајни и безбедносни системи
Изборни предмет 2. Тероризам и организовани криминал Социјална психологија Просторно планирање и заштита Логистика у систему Националне одбране
Изборни предмет 3. Системи обезбеђења и заштите Теорија и организација образовања Здравствена и социјална заштита Социологија политике
Изборни предмет 4. Криминалистика Планирање и пројектовање у менаџменту Мониторинг у заштити Дипломатија и одбрана
Изборни предмет 5. Пројектовање система заштите података Медији и комуникација Индустријска безбедност и заштита Право одбране
Изборни предмет 6. Безбедност информација Хумана безбедност Еколошка безбедност Мировне мисије и решавање конфликта
Изборни предмет 7. Кривично процесно право Менаџмент образовања у јавном сектору Управљање у системима заштите и спасавања Менаџмент у систему одбране
Изборни предмет 8. Виктимологија и пенологија Примењена етика Безбедност и здравље на раду Етика рата