Studentski parlament FB

Od školske 2006/07. godine, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta bezbednosti, kao i u skladu sa sveukupnom reformom visokog obrazovanja i studentskog organizovanja, na Fakultetu bezbednosti počeo je sa radom prvi saziv Studentskog parlamenta (SPFB), preko koga 21 student sa svake godine studija predstavlja studente celog Fakulteta bezbednosti.

Nadležnosti Studentskog parlamenta FB su:

 • bira i razrešava predsednika i potpredsednike Studentskog parlamenta;

 • donosi opšta akta o svome radu;

 • osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta;

 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;

 • predlaže Savetu kandidata za studenta – prodekana;

 • pokreće postupak za razrešenje studenta – prodekana, u skladu sa Statutom;

 • donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;

 • razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđivanjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom mefikasnosti studiranja, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;

 • organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;

 • učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta;

 • ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju;

 • bira i razrešava članove Studentskog parlamenta Univerziteta sa FB;

 • usvaja godišnji izvestaj o radu studenta – prodekana;

 • usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta;

 • usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog
  parlamenta;

 • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim
  aktima Fakulteta.


Izbori za Studentski parlament održavaju se svake godine u aprilu, a liste kandidata mogu da podnose studenti pojedinci i studentske organizacije. Pravo da glasaju za predstavnike u Studentskom parlamentu imaju svi studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih, i diplomskih akademskih – master studija Fakulteta bezbednosti. Za kandidate se glasa po godinama studija, na ukupno pet izbornih jedinica.