Savet Fakulteta


Savet Fakulteta je organ upravljanja na Fakultetu bezbednosti, sastavljen od 27 članova, od kojih 15 članova biraju zaposleni na Fakultetu, 8 članova imenuje osnivač (Republika Srbija) i 4 člana bira Studentski parlament Fakulteta.

Članovi Saveta iz reda nastavnika su:

 • Prof. dr Miroslav Mladenović – predsednik
 • Prof. dr Zoran Jeftić – zamenik predsednika
 • Prof. dr Žarko Obradović
 • Prof. dr Ivica Đorđević
 • Prof. dr Branko Romčević
 • Prof. dr Milenko Bodin
 • Prof. dr Mladen Milošević
 • Doc. dr Vladimir Ajzenhamer
 • Mr Danijela Nejković
 • Jelena Ćesarević
 • Ivan Dimitrijević
 • Marko Rakić

Članovi Saveta koje imenuje osnivač su:

 • Prof. dr Milan Božić
 • Prof. dr Milan Martić
 • Prof. dr Đorđe Ignjatović
 • Prof. dr Dragan Simeunović
 • General-major Milan Stanimirović
 • dr Slobodan Kanjevac
 • Predrag Marić
 • Ambasador Nikola Nedeljković

Članovi Saveta iz reda nenastavnih radnika su:

 • Mr Željko Makić
 • Danijela Šušnjar
 • Aleksandar Paško

Članovi Saveta iz reda studenata su:

 • Stefan Milojević
 • Dragan Pucar
 • Filip Andrejić
 • Jovana Anđelković

Nadležnosti Saveta:

 • donosi Statut, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • bira i razrešava dekana i prodekane;
 • donosi Finansijski plan Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja Izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja Plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
 • donosi odluku o visini školarine, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • podnosi Vladi Republike Srbije Izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
 • odlučuje o osnivanju pravnog lica, odnosno ogranka čijim delatnostima se povezuju visoko obrazovanje, nauka i praksa, poput centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno-tehnološkog parka i drugih organizacionih jedinica, u skladu sa zakonom, uz saglasnost Senata Univerziteta;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.