Потписан Споразум са Црвеним крстом Србије

Дана 22.12.2017. године, потписан је Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи између Факултета безбедности и Црвеног крста Србије. Споразум је закључен ради успостављања међусобне научно-стручне и пословно-техничке сарадње и утврђивање услова, оквира и видова сарадње, која ће се одвијати у више области рада.

Стране су сагласне да сарадња подразумева:

 • подршку и партнерство у реализацији стручне праксе студената треће и четврте године основних академских студија, студијске групе:цивилна заштита и заштита животне средине,
 • заједничко учествовање у реализацији националних и међународних научно-развојних, истраживачких и стручних пројеката из области реаговања и управљања у ванредним ситуацијама,
 • мировних и хуманитарних операција, људске безбедности, еколошке безбедности и сл.
 • развој нових иновативних технологија, процеса и услуга, насталих применом властитих или резултата научно-истраживачког рада других, а који ће имати својства значајна за одвијање основних делатности споразумних страна,
 • континуални рад на унапређењу квалитета као једног од најважнијих елемента и стратешких праваца развоја споразумних страна,
 • размену стручних кадрова у едукативним процесима које у оквиру своје делатности реализују споразумне Стране, са циљем унапређења знања запослених и волонтера ЦКС-а и запослених и студената Факултета безбедности,
 • учествовање у развоју и примени стандарда и стандардизације у областима од обостраног интереса,
 • коришћење и трансфер савремених технологија у области управљања ванредним ситуацијама,
 • сарадња на припреми курсева, семинара, научних скупова, конференција, округлих столова и других облика континуалне едукације у областима од интереса за споразумне Стране,
  развој научне и стручне базе података у областима које су од значаја за Споразумне стране,
 • рад на повезивању са другим научно-истраживачким и привредним субјектима, као и локалним заједницама заинтересованим за унапређење ових области,
 • међусобну доступност стручне и научне литературе,
 • развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса и
 • друге облике сарадње у оквиру заједничких и општих интереса.

Споразум су потписали проф. др Ивица Радовић, декан Факултета безбедности и генерални секретар Црвеног крста Србије Весна Миленковић. Потписивању су присуствовали шеф Катедре студија цивилне заштите и заштите животне средине проф. др Владимир Јаковљевић и остали наставници и сарадници.