Upis na osnovne akademske studije

Status studenta stiče se upisom na Fakultet.

Student može imati status:

 • studenta koji se finansira iz budžeta i
 • samofinansirajući student

Fakultet bezbednosti upisuje u prvu godinu osnovnih studija studente na teret budžeta Republike Srbije i studente koji se sami finansiraju prema kvoti koju odobrava Vlada Republike Srbije. Pravo upisa na prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu imaju kandidati oba pola koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – svih struka. Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit. Prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih studija sastoji se iz predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa i to:

 • Sociologija,
 • Psihologija i
 • Ekologija.

Od tri ponuđena predmeta, kandidat bira dva iz kojih će polagati prijemni ispit. Za navedene predmete Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava se organizuje na Fakultetu u aprilu (vikendima), maju (vikendima) i junu (svakodnevno). Predviđeni fond pripremne nastave je 50 časova.

Iz izabranih predmeta polažu se testovi znanja sa po trideset pitanja (svako pitanje nosi vrednost 1 bod). Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Test znanja je urađen na osnovu srednjoškolske literature:

 • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, za I razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike,Beograd, zdanje 2005. ili novije;

 • Psihologija, Biljana Milojević Apostolović, Udžbenik psihologije za II razred gimnazije i II i III razred područja rada ekonomija, pravo i  administracija, Novi Logos, Beograd, izdanje 2013.

 • Sociologija, Vladimir Vuletić, za IV razred gimnazije i III razred srednjih stručnih škola, Klett, Beograd, izdanje 2015.g.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Rezultati koje kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu. Rang-lista se obrazuje prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta, ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student. Za upis na Fakultet polaže se jedinstveni prijemni ispit, a kandidatima se pruža mogućnost upisa na osnovne akademske studije prema njihovom mestu na konačnoj rang-listi.

Svi rokovi koji se odnose na prijavu, polaganje prijemnih ispita i  upis na Fakultet biće blagovremeno objavljeni u konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Kandidati su dužni da prilikom polaganja prijemnog ispita imaju ličnu kartu ili pasoš. U prvu godinu osnovnih studija bez polaganja prijemnog ispita, može se upisati lice pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom+ Fakulteta.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Prijem dokumenata obaviće se u skladu sa konkursom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, Gospodara Vučića 50. Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose fotokopije dokumenata, a originalna dokumenta na uvid. Fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatima. Kandidat je obavezan da priloži:

 • prijavu na konkurs – formular Fakulteta bezbednosti,

 • svedočanstvo I, II, III i IV razreda, sa unetom prosečnom ocenom uspeha sa dve decimale,

 • diplomu o završenoj srednjoj školi,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • dokaz o visini uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (iznos visine uplate biće naknadno istaknut na Internet strani ili na oglasnoj tabli Fakulteta).

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Na dan podnošenja dokumenta za upis, kandidati će dobiti detaljan raspored svih upisnih aktivnosti.

Dokumenta potrebna za upis:

 • dva prijavna lista ŠV-20 i jedan semestralni list (dobijaju se na Fakultetu);

 • originalna svedočanstva I, II, III i IV razreda sa unetom prosečnom ocenom uspeha sa dve decimale;

 • originalna diploma o završenoj srednjoj školi;

 • izvod iz matične knjige rođenih;

 • indeks (dobija se na Fakultetu);

 • dve fotografije 3,5×4,5 cm;

 • dokaz o uplati troškova upisa (iznos visine uplate biće naknadno istaknut na Internet strani ili na oglasnoj tabli Fakulteta).

 • dokaz o uplati naknade školarine za samofinansirajuće studente.

 • dokaz o uplati troškova zdravstveno potpornog osiguranja (plaćaju studenti na budžetu).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo upisa po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na rang-listi.