Нова зграда ФБ – Пратећи документи

На основу Закључка градоначелника града Београда, Влада Републике Србије на својој седници одржаној 2. фебруара 2012. године, донела је Закључак о преносу права јавне својине са Града Београда на Републику Србију, ради изградње објекта Факултета безбедности Универзитета у Београду.Републичка дирекција за имовину Републике Србије и град Београд закључили су Уговор о Преносу права јавне својине на непокретности, без надокнаде, којим се катастарска парцела бр. 2902/1 КО Нови Београд, са града Београда преноси на Републику Србију, а за потребе изградње објекта – зграде Факултета безбедности Универзитета у Београду.

Да би се реализовао овај пројекат, Управа Факултета посебну захвалност дугује Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Управи и градоначелнику града Београда, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Министарству просвете и Влади Републике Србије.