Др Владимир Јаковљевић

Vladimir Jakovljevic

Владимир Јаковљевић (Ариље, 1962)
редовни професор на Систему цивилне одбране, Цивилној заштити,
Етиологији угрожавања и Заштити од пожара и експлозија
vjakov@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну и средњу економску школу (1981) завршио је у Ариљу, а Факултет одбране и заштите у Београду 1987. године. На Факултету безбедности 1993. је одбранио магистарски рад „Могућност склањања становништва, материјалних и културних добара у великим урбаним срединама у условима ратних разарања, елементарних непогода и техничко-технолошких катастрофа“. На истом факултету је 1997. одбранио докторску дисертацију „Цивилна заштита у условима елементарних непогода и катастрофа“.

Запослење

Од 1987. до 1989. године радио је у Општинском штабу ТО Ариље, а од 1989. године ради на Факултету одбране и заштите (сада Факултет безбедности): прво као асистент-приправник, а од 1993. као асистент на предмету Цивилна заштита; затим као доцент на предметима Савремена борбена средства (1998) и Цивилна заштита (1999); и од 2000. као ванредни професор за предмете: Систем цивилне одбране и Цивилна заштита. Од 2003. реализује предмет Заштита од пожара. У звање редовног професора изабран 17. 05. 2006. за наставни предмет Систем цивилне одбране. На мастер студијама реализује предмет Савремене стратегије и системи заштите, на специјалистичким студијама предмет Цивилна заштита и ванредне ситуације, а на докторским студијама предмет Развој, конфликти и животна средина.

На Високој техничкој школи струковних студија у Новом саду реализује наставни предмет Акциденталне ситуације и заштита.

Научни и истраживачки пројекти

 • Управљање системом цивилне заштите у условима угрожавања животне средине (руководилац теме „Управљање цивилном заштитом у условима елементарних непогода и катастрофа“);

 • Управљање ризицима у животној средини, Министарство за науку, технологије и развој РС.

 • Учењем до безбедности, пилот-пројект, Министарство просвете и спорта РС и Факултета

 • „Resillence of Critical Infrastructure Protection in Evrope“ (RICIPE), Међународни пројекат

Професионални ангажмани

За шефа Катедре наука заштите биран је 2000. и 2004. године, а дужност продекана за наставу обављао од октобра 2004. до 2010 године и од 2013 до 2015. године. Дужност Шефа катедре Студија цивилне заштите и заштите животне средине обавља од 2015. године.

Учесник је већег броја научних пројеката и саветовања из домена цивилне одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и заштите од пожара. Сарађује са Министарством одбране Србије и Министарством унутрашњих послова – Сектором за ванредне ситуације у даљем концепцијском обликовању и управном ситуирању система цивилне одбране и цивилне заштите.Област

Интересовања и важнији радови

Објавио је више десетина научних и стручних радова у домаћој и страној периодици из области цивилне заштите, цивилне одбране, заштите животне средине, заштите од пожара и експлозија и управљања ванредним ситуацијама.

Самостална и коауторска дела:

Уџбеници:

 • Ђармати Ш, Јаковљевић В., Цивилана заштита у СРЈ, ИП Студентски трг, Београд, 1996.

 • Јаковљевић, В., Систем цивилне одбране,Факултет безбедности, Београд, 2006.

Монографије:

 • Карабасил, Д., Јаковљевић, В., Еколошке интервенције,  Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, 2008.

 • Јаковљевић, В., Цивилна заштита у Републици Србији, Факултет безбедности, Београд, 2011.

 • Јаковљевић,В., Цветковић,М,В., Гачић,Ј., Природне катастрофе и образовање, Факултет безбедности, Београд, 2015.

Важнији радови:

 • Јаковљевић, В., Значај борбе против ванредних ситуација“, Зборник радова, ВИЗ, Београд, 2009.

 • Гачић, Ј. Мандић, Г., Јаковљевић, В.,“A Possible Model of the Responses in the Republic of Serbia in the Protection of Critical infrastructure“, in: Counter-Terrorism Challenges Regarding the Processes of Critical Infrastructure Protection,(Eds.): Dr Denis Čaleta, ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, September,2011.

 • Станаревић, С., Гачић, Ј., Јаковљевић, В., „Integrating the concept of safety and security culture in the corporate security“, in: Corporate security in dynamic global environment-challenges and risks, (Eds): Dr Denis Čaleta-ICS , Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, March, 2012.

 • Гачић, Ј., Станаревић, С., Јаковљевић, В., „Eliminating the Consequences of a Terrorist Attack in the Republic of Serbia, in: Managing the Consequences of Terrorist Acts, in:Efficiency and Coordination Challenges, (Eds): Dr Denis Čaleta-ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, November, 2012

 • Јаковљевић, В., Гачић, Ј., “ Заштита критичне инфраструктуре у кризним ситуацијама„, International Scientific Conference, Management, 2012,, Факултет за пословно индустријски менаџмент, ИЦИМ плус, Младеновац, 2012.

 • Јаковљевић, В., Ристић, С., „Развој демократске цивилне контроле војске у периоду транзиције неких земаља у окружењу“ Војно дело, ЛXИИ, Београд, 2010, стр. 168-176.

 • Јаковљевић, В ., Ресурси критичне инфраструктуре и њихов значај за управљање ванредним ситуацијама, Годишњак Факултета безбедности, Београд, 2010, стр. 63-81.

 • Раковић, Ј., Јаковљевић,В:,Просторно и урбанистичко планираwе у функцији заштите од пожара у урбаним срединама, Годишњак Факултета безбедности, Београд, 2011. стр. 227-240.

 • Јаковљевић, В., Јуришић,Д., „Употреба компјутерских симулација за потребе система заштите и спасаваwа у Босни и Херцеговини , Војно Дело, бр. 2 (2013), Београд, стр. 111-132.

 • Јаковљевић, В., (2013), Спремност система заштите и спасавања у одговору на ризике ванредних ситуација, Годишњак Факултета бзебедности, Београд, стр. 49-65.

 • Гачић,Ј. Јаковљевић, В., (2014) Одговор Уједињених нација на изазове ванредних ситуација, Годишњак Факултета безбедности, Београд, стр. 87-114.

 • Гачић, Ј., Јаковљевић, В., Специфичности савременог интегрисаног система управљања у ванредним ситуацијама, Безбедност, Часопис МУП-а, Београд, ЛВИ, 3/2014, стр. 64-76.

 • Цветковић, В., Драгићевић, С., Петровић, М., Мијаковић, С., Јаковљевић, В., & Гачић, Ј. (2015).Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), In press.

 • Јаковљевић В., Гачић Ј., Бабић С. (2015): Психосоцијална помоћ у ванредним ситуацијама, Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Београд, 2015.

 • Цветкович В, Гачић Ј., Јаковљевић В. (2015): Анализа геопросторне и временске дистрибуције шумских пожара као природне катастрофе, Војно дело, 2/2015, Београд.

 • Цветкович В, Гачић Ј., Јаковљевић В. (2015): (2015): Утицај климатских промена на дистрибуцију екстремних температура, Војно дело 6/2015, Београд.