Др Божидар Бановић

Божидар Бановић (Београд, 1960)
редовни професор на Криминалистици и Кривично процесном праву
banovicb@fb.bg.ac.rs

Школовање

Правни факултет у Београду дипломирао 1984. године општом просечном оценом 9,13. Магистарски рад „Криминалистичка обрада кривичног дела проневере“,  1993. Правни факултет Београд. Докторска дисертација „Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета“, 2002. Правни факултет Београд.

Запослење

 • Виша школа унутрашњих послова 1986 – 2006.;
 • Криминалистичко полицијска академија 2006 – 2008.
 • Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 2008 – 2014.
 • Факултет безбедности Универзитета у Београду 2014 –

Избори у звање

 • 2002. Професор Више школе Унутрашњих послова
 • 2005. Доцент Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • 2008. Ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • 2014. Редовни професор Факултета безбедности Универзитета у Београду

Научни и истраживачки пројекти

 1. Школовање, стручно оспособљавање и усавршавање полициј­ских кадрова, развојно-истраживачки пројекат реализован у оквиру Више школе унутрашњих послова у Земуну у периоду од 1995. до 1999. године (у својству члана истраживачког тима);
 2. Обука и школовање професионалних припадника полиције у Републици Србији, развојно-истраживачки пројекат реализован у оквиру Више школе унутрашњих послова у Земуну у периоду од 2001. до 2004. године (у својству члана истраживачког тима
 3. Положај и улога полиције у преткривичном и претходном кривичном поступку, научно-истраживачки пројекат реализован у оквиру Више школе унутрашњих послова у Земуну и Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду од 2003. до 2004. године (у својству заменика руководиоца пројекта);
 4. Угрожавање безбедности припадника полиције, научно-истраживачки пројекат Полицијске академије у Београду 2003. године (у својству члана истраживачког тима у потпројекту: Заштита безбедности припадника полиције у правном систему);
 5. Стратегија развоја полицијског школства Србије, научно-истраживачки пројекат Више школе унутрашњих послова у Земуну реализован у току 2004. и 2005. године (у својству члана истраживачког тима);
 6. Положај и развој полицијског школства Србијевисоко образовање, научно-истраживачки пројекат Више школе унутрашњих послова у Земуну током 2006. године (у својству члана истраживачког тима)
 7. Истрага као посебна фаза кривичног поступка и њен утицај на ефикасност кривичног поступка, научно-истраживачки пројекат Више школе унутрашњих послова у Земуну, реализује се током 2006. и 2007. године, (у својству заменика руководиоца пројекта);
 8. Превенција криминала и социјалних девијација, научно-истраживачки пројекат Института за криминолошка и социолошка истраживања бр. 149016, у оквиру Програма основних истраживања Министарства за науку и заштиту животне средине за период 2006-2010. год. (члан истраживачког тима)
 9. Правни систем Србије и стандарди Европске Уније и Савета Европе, научно-истраживачки пројекат Правног факултета у Крагујевцу, бр. 149012 у оквиру Програма основних истраживања Министарства за науку и заштиту животне средине за период 2006-2010. год. (члан истраживачког тима).
 10. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) бр. 47017, финансираног од стране МНТР Републике Србије -2014. (руководилац подпројекта „Системски и нормативно правни аспекти безбедности васпитно образовног  система  у РС“)
 11. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security ImprESS (586410-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Професионални ангажмани

 • 1997 – 2005 Помоћник директора Више школе унутрашњих послова
 • 2005 – 2006. Директор Више школе унутрашњих послова у Београду
 • 2011 – 2012. Генерални инспектор војних служби безбедности у Министарству одбране Републике Србије
 • 2014 –        Члан Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања
 • 2015 –        Продекан за наставу на Факултету безбедности Универзитета у Београду
 • 2016 –         Члан матичног научног одбора за право, економију и политичке науке

Област интересовања и важнији радови

Кривичноправне науке, Криминалистика, Форензика

 • Криминалистичка методика, (1995) 1. издање,  (2001) 2. издање, Београд, Виша школа унутрашњих послова
 • Методика откривања и разјашњавања фингираних кривичних дела и кривичних дела из посебних закона, (1998), Београд, Виша школа унутрашњих послова
 • Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета, (2002) 1. издање, Београд, Виша школа унутрашњих послова
 • Криминалистика (2005) 2. издање, Београд, Виша школа унутрашњих послова
 • Кривично процесно право, (2008) Београд, Факултет безбедности и Службени гласник
 • Основи међународног кривичног права, (2012) Крагујевац, Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке.
 • Малолетниčки затвор у законодавству и пракси, (2012) Београд, Факултет безбедности.
 • Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in South-East Europe, (2018) Beau Bassin, Lambert Academic Publishing.
 • Бановић, Б., Бјелајац, Ж. (2012.) Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims, Vojnosanitetski pregled., 69, br. 1, str. 94-97.
 • Бановић,Б., Турањанин, В. (2014), Euthanasia : Murder or Not : A Compparative Approach, Iranian Journal of Public Health, Vol. 43, No. 10, pp. 1316-1323.
 • Бановић, Б., Милошевић, М., (2014) Povrede ljudskih prava od strane korporacija i mogućnosti krivičnopravne zaštite, Teme, vol. 38, br. 3 стр. 1253-1271.
 • Бановић,Б., Турањанин, В., Милорадовић А. (2017), An Ethical Review of Euthanasia and Physician-assisted Suicide, Iranian Journal of Public Health, 46, No.2, pp.173-179.
 • Бановић Б, (2017) Normativni okvir za suprotstavljanje trgovini ljudskim organima, Aнали Правног факултета у Београду, Год. 65, бр. 3 стр. 70-97.
 • Бановић Б., Турањанин В., Ћоровић Е. (2018), Physician – assisted Suicide in Serbia, Iranian Journal of Public Health, Vol. 47, No. 4 , стр. 538-545.