Водич за бруцоше

У наставку је линк за преузимање комплетног Водича за студенте прве године основних академских студија у PDF формату а испод њега и сам водич у on-line верзији:

Водич за студенте прве године основних академских студија.


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

Академска 2022/2023. година

 

Београд, октобар 2021.


О ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ

Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција у саставу Универзитета у Београду и припада групи факултета друштвено-хуманистичких наука.
Својим планом и програмом Факултет покрива међусобно повезане социолошке, политичке, правне, економске, етичке, психолошке, хуманитарне, цивилно-војне и друге аспекте безбедности, људских и социјалних ресурса, одбране, цивилне заштите и заштите животне средине.

У оквиру матичне делатности – наука безбедности, на Факултету се реализују основне академске, мастер академске студије, специјалистичке и докторске студије, као и стручно образовање и усавршавање. Факултет обавља основна научна, примењена и развојна истраживања и акредитован је као научна институција од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ЛОКАЦИЈЕ ПРЕДАВАЊА

 • Факултет безбедности – Господара Вучића 50
  Линије градског превоза: 46/55 (Станица: Јужни Булевар); 25П/25/26 (Станица: Максима Горког/Тетовска).
 • Војна Академија – Вељка Лукића Курјака 3
  Линије градског превоза: 47/48 (Станица: Павла Јуришића Штурма); 40/41 и 59/78 (Станица: Војна академија)

 


ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023

Редовна настава за студенте прве године основних академских студија почиње у понедељак 04.10.2022. године, према распореду који је доступан на сајту Факултета.

Настава на основним академским студијама реализоваће се у згради Факултета безбедности, као и на Војној академији, према распореду наставе доступном на сајту Факултета.

Консултације ће бити реализоване према утврђеном распореду консултација.

ВАЖНО:
Студенти су дужни да се у сваком тренутку благовремено информишу о модалитетима извођења наставе и да прате званичне канале комуникације Факултета (веб презентацију и друштвене мреже Факултета), у случају евентуалне измене режима извођења наставе.


ПОЈМОВНИК ЗА БРУЦОШЕ:

СЕМЕСТАР

Академска година се састоји од два семестра (зимског и летњег). Зимски семестар почиње 3. октобра и траје до краја текуће календарске године, док летњи семестар почиње 1. марта и траје до краја маја.

ОВЕРА СЕМЕСТРА

Студенти који се финансирају из буџета Републике Србије треба да прикупе потписе предметних професора за предмете које су слушали у текућем семестру, најкасније до краја семестра.

Самофинансирајући студенти приликом овере семестра доносе доказ о уплаћеној рати школарине за текућу академску годину.

ИСПИТНИ РОК

Испитни рок је период у оквиру кога се врши реализација испита, односно испитних активности. Испите је могуће полагати искључиво у за то одређеном термину који се објављује у општем распореду испита за конкретан испитни рок.

У академској 2022/2023. години постоји шест редовних испитних рокова:

 1. Јануарски испитни рок
 2. Фебруарски испитни рок
 3. Априлски испитни рок
 4. Јунски испитни рок
 5. Испитни рок Септембар 1
 6. Испитни рок Септембар 2

ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријава испита се врши електронски, путем eСтудент налога ( https://student.fb.bg.ac.rs) у за то предвиђеном периоду, који се унапред објављује на сајту Факултета. Студент не може приступити полагању испита уколико претходно није пријавио испит. Прве две пријаве испита су бесплатне.

Пријавом на eСтудент налог, студенти имају увид у свој електронски индекс. Поред тога, путем eСтудент сервиса, омогућено је да студенти имају и праћење стања уплаћених новчаних средстава за измирење финансијских обавеза које се односе на плаћање школарине и пријављивање испита.

Путем eСтудент налога, попуњава се електронски ШВ20 образац при упису, анкета за оцењивање наставе и предавача приликом пријаве испита и добијају се обавештења од одељења за студије и студентска питања.

RSS FEED

На сајту Факултета безбедности постоје и RSS feed-ови преко којих можете аутоматски добијати обавештења објављена на сајту Факултета.

Пријавом на RSS feed сајта Факултета, у за то предвиђеном читачу добићете поруку аутоматски по објављивању резултата испита на сајту, као и других информација које се односе на наставу и испите. У том смислу студентима стоје на располагању три RSS feed категорије:

 1. настава и испити
 2. обавештења
 3. новости

Препоручујемо Feedly бесплатну апликацију за аутоматско читање вести са сајта Факултета безбедности за мобилне уређаје. У дну станице на сајту Факултета безбедности имате линкове за поменуте RSS feed категорије и можете десним кликом исте проследити на Ваш мобилни уређај.

КОЛОКВИЈУМ

Колоквијум је вид предиспитних обавеза (најчешће обавезан), који се реализује писаним путем у за то одређеном термину предавања/вежби од стране предметних професора. Предметни професор на уводном предавању представља план рада за предстојећи семестар, који укључује број колоквијима и њихов квантитативни удео у финалном испиту, за конкретан предмет.

ИСПИТ

Испит је вид реализације наставе кроз који студент демонстрира своје знање усменим или писаним путем за наведени наставни предмет. Испиту је могуће приступити искључиво у за то одређеном термину који  студенти унапред могу видети на свом налогу на платформи еСтудент.

Рб

ПРЕДМЕТ

Сем. Фонд часова ЕСПБ
Укупно Недељно

1.

Социологија

I

60

3+1

6

2.

Основи безбедности

I

60

3+1

7

3.

Правне основе безбедности

I

60

3+1

7

4.

Основи еколошке безбедности

I

60

3+1

5

5.

Психологија

II

60

3+1

6

6.

Увод у менаџмент

II

60

3+1

6

7.

Увод у студије безбедности

II

45

2+1

5

8.

Теорије конфликата

II

45

3+1

6

9.

Информатика

II

60

2+1

5

10. Енглески језик I I и II

90

2+1

6

УКУПНО: 600

20

60

ПРЕДАВАЊА

Предавања се реализују током семестра у за то одређеном термину. Термини предавања саопштавају се кроз распоред наставе доступан на сајту Факултета.

ВЕЖБЕ

Вежбе су посебан вид наставе кроз који студенти изражавају своје ставове и мишљења у циљу ефикаснијег савладавања наставног плана и програма. Вежбе у мањим групама реализују асистенти.

КОНСУЛТАЦИЈЕ

Консултације су вид реализовања наставе у термину који одређује предметни професор, односно асистент за сваки појединачни предмет. То је један од видова директне комуникације студената са професорима и асистентима и служе продубљивању знања и отклањању недоумица у вези са наставним материјалима и обавезама студената у вези са успешним полагањем испита, односно колоквијума.

СЕМИНАРСКИ РАД

Семинарски рад је често део предиспитних обавеза и представља самостално дело студента у којем се под вођством ментора обрађује задана или самостално изабрана тема. Тема рада може бити практична или теоријска. Циљ рада је да се докаже способност студента у самосталном решавању практичних и теоријских проблема који не морају имати карактер оригиналности.

ЕСЕЈ

Есеј је такође део предиспитних обавеза и представља начно-књижевни рад у коме студент обједињује научни приступ и књижевну обраду с настојањем да изрази лични став према теми о којој пише. То је обично кратка форма, обично 2-3 стране, у којој се посматра културни или друштвени феномен. Теме семинарских радова и есеја дефинише предметни професор у договору са студентом.

ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРЕНОСА БОДОВА – ЕСПБ

Европски систем преноса бодова – ЕСПБ (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) јесте механизам којим се сваком појединачном испиту додељује одређен број бодова, тако да они у укупном збиру за једну академску годину чине 60 бодова. Основне академске студије у трајању од 4 године чине укупно 240 ЕСПБ.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

Литература за припрему испита представља писани материјал у форми уџбеника, монографија, хрестоматија, различитих студија и истраживања о одређеном феномену, који представља полазну основу за припрему испита. Литературу одређује и, у уводном предавању, саопштава предметни професор, а она може бити обавезна и допунска.

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ / СТИПЕНДИЈА

Студентске стипендије и студентски кредити представљају облик финансијске помоћи који се обезбеђује за студенте како би им се финансијски олакшао период студирања. Студентски кредити су једна од ретких новчаних бенефиција у којој могу да уживају студенти прве године студија јер се за већину стипендија може конкурисати тек на вишим годинама студија. Из тог разлога се већина бруцоша одлучи да се пријави на конкурс за овај бескаматни кредит који се отплаћује након завршетка студија. Стипендије се, најчешће, додељују на основу одређених критеријума, унапред утврђеном броју кандидата. Најчешћи критеријуми приликом избора стипендиста су: година студија, просек оцена, социјални статус, поседовање посебних талената или други прописани критеријуми.

По почетку академске године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавиће конкурсе за студентске кредите, односно студентске стипендије. Студентска служба Факултета безбедности примаће пријаве за стипендије и кредите.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА

Академска честитост чланова универзитетске академске заједнице заснива се на самосталности у академском и научном раду, односно спровођењу оригиналних научних истраживања, представљању властитих резултата и на строгом поштовању ауторских права других. Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду као тежим дисциплинским повредама сматрају се (између осталих):

 • коришћење или поседовање недозвољених средстава на колоквијуму, испиту или другим испитним или предиспитним обавезама;
 • полагање колоквијума, испита, испитних или предиспитних обавеза противно утврђеним правилима студија;
 • полагање испитних или предиспитних обавеза уместо другог и организовање полагања испита уместо другог и израдa писаних радова за другог.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Студентски парламент је институција студентског организовања и орган преко којег студенти остварују своја права. То је једини вид и начин организовања који је предвиђен и Законом о високом образовању и Статутом Факултета безбедности. Представници Студентског парламента објављују на огласној табли своје термине консултација са студентима (канцеларија број 31, на II спрату).

ПРАВА И ДУЖНОСТИ СТУДЕНАТА

Права студената која су предвиђена Статутом Факлтета безбедности:

Студент има право:

 1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
 2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
 3. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и Статутом;
 4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
 5. на повластице које произлазе из статуса студента;
 6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
 7. на различитост и заштиту од дискриминације;
 8. да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Универзитета, односно Факултета.

Студент је дужан да:

 1. испуњава наставне и предиспитне обавезе;
 2. поштује опште акте Факултета;
 3. поштује права запослених и других студената на Факултету;
 4. да чува имовину и околину Факултета

Неприхватљивим понашањем сматра се:

 • неиспуњавање студентских обавеза,
 • ометање било којег облика наставе,
 • употреба помагала на испитима (књига, свеска, електронски уређаји…),
 • непристојан и некоректан однос преме наставницима и запосленима на Факултету безбедности,
 • примање и пружање помоћи на испитима и осталим проверама знања,
 • презентирање туђег рада као свог,
 • лажно представљање, присуствовање проверама знања у име друге особе,
 • фалсификовање докумената везаних за студирање и остваривање студентских права,
 • проузроковање материјалне штете на имовини Факултета,
 • изазивање или учествовање у нереду у просторијама Факултета,
 • улазак у простор Факултета под утицајем алхохола или опојних дрога,
 • и сва остала дела која су у супротности с моралним нормама прихваћеним у друштву, те дела која су позитиним законским прописима утврђена као кажњива.

Права и обавезе студената, академска честитост, као и правила о понашању, комуникацији и одевању на Факултету безбедности регулисани су детаљно следећим актима:

Студенти су се уговором о студирању обавезали да су упознати са садржајем наведених правилника.

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

БИБЛИОТЕКА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Библиотека Факултета безбедности прикупља, чува, обрађује и даје на коришћење библиотечку грађу, која је разврстана у седам фондова:

 1. Основни фонд (6414 наслова);
 2. Наставни фонд (26 наслова радних материјала)
 3. Фонд часописа (192 наслова)
 4. Фонд дипломских радова (346 радова)
 5. Фонд специјалистичких радова (610 радова)
 6. Фонд магистарских радова (203 рада)
 7. Фонд докторских радова (115 радова).
 8. Фонд мастер радова (109 радова)

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 09.00 до 17.00 часова, а суботом и недељом библиотека не ради. Библиотека се налази на првом спрату Факултета. Претрагу грађе библиотеке Факултета безбедности могуће је реализовати онлајн путем следеће интернет странице (на сајту Факултета безбедности пречица еКаталог испод поља за претрагу сајта):

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=fcobg

У склопу библиотеке налази се читаоница са 20 места, од којих је 10 места опремљено рачунарима са интернет везом. Радно време читаонице је радним даном од 07.00 до 19.00,а суботом и недељом читаоница не ради.

КОДЕКС ПОНАШАЊА НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

За део предавања која се реализују на Војној академији неопходно је да студенти поседују индекс који им омогућава улаз у комплекс Војне академије, као и да строго поштују кодекс облачења прописаног од стране руководства Академије. Осим тога, није дозвољено шетати се по кругу ВА.

Студенти и професори Факултета безбедности користе Амфитетаре 135 и 235 и Кино салу Војне академије (улаз из улице Вељка Лукића Курјака 3).

Приликом уласка, боравка и изласка из круга Војне академије ЗАБРАЊЕНО је ношење следећих одевних предмета:

 • ЗА МЛАДИЋЕ: папуче, мајице на бретеле, мајице које отривају стомак и леђа, доњи одевни предмети чија дужина ногавица краћа од 5cm изнад колена и исцепани одевни предмети.
 • ЗА ДЕВОЈКЕ: папуче, обућа отворених прстију, мајице или блузе на бретеле, одећа која открива стомак и леђа, мараме које имитирају горње одевне предмете, сукње и хаљине чија је дужина краћа од 5 цм изнад колена и исцепани одевни предмети.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Уписом на Факултет безбедности стиче се статус студента који собом носи и одређена материјална права, као што су:

 • право на повлашћену цену у градском превозу (студентска маркица);
 • право на исхрану у студентском ресторану;
 • могућност конкурисања за смештај у студентском дому;
 • право на опоравак и одмор у студентским опоравилиштима;
 • могућност конкурисања за стипендију или кредит.

Смештај у студентском дому додељује се, на основу конкурса, студентима чије се школовање финансира из буџета, под условом да студирају ван места сталног боравка. Редослед за пријем у дому утврђује се на основу успеха у претходном школовању и прихода породице студента. Конкурс за расподелу места у студентским домовима расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, најмање два месеца пре почетка школске године. За исхрану студентима стоји на располагању 15 студентских ресторана. У овим ресторанима студенти се хране по бенефицираним ценама, уз студентску картицу.

ВАЖНИ ЛИНКОВИ

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије –www.mpn.gov.rs
 • Универзитет у Београду: www.bg.ac.rs
 • Студентски центар „Београд“ – www.sc.rs
 • Студенти Uni Credit банке: www.studenti.unicreditbank.rs

ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА

 • Званична интернет презентација Факултета безбедности: www.fb.bg.ac.rs
 • Званична Фејсбук страница Факултета безбедности – www.facebook.com/studijebezbednosti
 • Званични Инстаграм налог Факултета безбедности – www.instagram.com/fakultetbezbednost
 • Званични Твитер налог Факултета безбедности –
 • https://twitter.com/FB_Beograd
 • Непосредна комуникација професора и асистената са студентима путем електронске поште и редовних консултација.

Универзитет у Београду Факултет безбедности
Господара Вучића 50, 11040 Београд

    • Централа: 011 6451 963; 011 6451 843; 011 6451 876
    • Студентско саветовање и промотивне активности: 011 6451 843 (локал 107)
    • Одељење за студије и студентска питања: 011 6451 843 (локал 129)
    • Библиотека: 011 6451 843 (локал 113)
    • Скриптарница: 011 6451 843 (локал 109)
    • Web: www.fb.bg.ac.rs