Процена безбедносних ризика – програм

Акредитација ССС

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

– ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА –

(Звање: специјалиста за процену безбедносних ризика)

обавезни + изборни модул + специјалистички рад

Обавезни модул:

 1. Социологија ризика
 2. Право и корпоративна безбедност
 3. Одлучивање у кризним ситуацијама
 4. Системи менаџмента ризиком

Додатна квалификација: интерни аудитор интегрисаног система менаџмента и/или представник руководства за системе менаџмента

Изборни модули:

Студент бира један модул са свим предметима у њему.

Модул 1: Управљање безбедносним ризицима

 1. Процена ризика и планирање у корпоративној/приватној безбедности
 2. Континуитет пословања у Индустрији и Организацијама
 3. Социјално-комуникационе мреже у управљању кризама и катастрофама

Додатна квалификација: сертификовани експерт за управљање безбедносним ризицима

Модул 2: Безбедност рада и животне околине

 1. Регулаторни оквир еколошке безбедности
 2. Безбедност и здравље на раду
 3. Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици

Додатна квалификација: сертификовани експерт заштите на раду и еколошке безбедности

Модул 3: Безбедност личности и пословања

 1. Процена безбедносних ризика у ИКТ системима
 2. Заштита података о личности
 3. Заштита тајних података, пословне тајне и борба против корупције

Додатна квалификација: сертификовани IT Security експерт/Data Protection Officer/GDPR Practitioner/интерни аудитор система ISO 27000

Модул 4: Ризик у инжењерству – Инспекцијски приступ

 1. Увод у управљање ризицима
 2. Управљање ризиком посуда под притиском
 3. Процене ризика у инспекцијском надзору

Додатна квалификација: Интерни аудитор интегрисаног система менаџмента /или Представник руководства за системе менаџмента и  Сертификовани  експерт за управљање ризиком посуда под притиском и процене ризика у инспекцијском надзору

Модул 5: Квалитативни и квантитативни приступи управљању ризиком

 1. Методе управљањa ризиком
 2. Мерење перформанси одрживости и техно-економска оцена ризичних пројеката
 3. Пословна комуникација и управљање интеркултуралним разликама

Додатна квалификација: Сертификовани  експерт  за примену ISO 31010 метода управљања ризиком и/или Сертификовани експерт за израду сопствених студија изводљивости пројеката, као и у критичку оцену студија изводљивости ризичних проејката, које подносе консултанти.

 Додатна квалификација: Кроз специјалистичке студије, Факултет врши припрему за полагање за додатну квалификацију, препознату на тржишту рада, код компаније ТМС, која издаје серфтификат. Трошкови припреме су укључени у цену школарине, док засебан трошак полагања за сертификат сносе студенти.

Специјалистичке Струковне Студије – Процена безбедносних ризика

М

Назив предмета

Лиценца/посао/стандард

Компетенције

Додатна квалификација

О

Социологија ризика


Интерни аудитор интегрисаног система менаџмента

и/или


Представник руководства за системе менаџмента

Право и корпоративна безбедност

Оспособљеност за реализацију, одржавање и вођење програма
управљања ризицима у организацији.

Оспособљеност за пружање саветодавних услуга организацији о
најбољим решењима за упраљање ризицима.

Одлучивање у кризним ситуацијама

Квантификација ризика

Коришћење модела подршке одлучивању

Системи менаџмента ризиком

– Стандард ISO 31000

– Стандард ISO 9001

– Стандард ISO 14001

– Стандард ISO 45001

– ISO 37001 (борба против корупције)

Познавање основних појмова, концепата, стандарда, оквира,
техника и метода за ефикасно управљање ризицима

Израда документа према наведеним стандардима

Интерни аудит

1.

Процена ризика и планирање у корпоративној/приватној
безбедности

– Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и
пословања/Лиценца за послове одговорног лица у заштити
(Закон о приватном обезбеђењу)

– SRPS A.L2.001 до 003

Припрема за стручну обуку за вршење послова приватног
обезбеђења.

Припрема за стручну обуку за вршење послова процене ризика
у заштити лица, имовине и пословања.


Сертификовани експерт за управљање безбедносним
ризицима

Континуитет пословања у Индустрији и Организацијама

– Планирање припрема за одбрану (не захтева се лиценца,
нити стручни испит)

– ISO 22301 – системи управљања континуитетом пословања

Оспособљеност за организовање припрема за одбрану, односно
израду сопствених планова одбране и прилога за План одбране
Републике Србије.

Социјално-комуникационе мреже у управљању кризама и
катастрофама

– Лиценца за процену ризика (Закон о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијамa а)

Припрема за стручни испит за лиценцу за процену ризика.

2.

Регулаторни оквир еколошке безбедности

– Стандард ISO 14001

Оспособљеност за израду аката из области заштите животне
средине.

Оспособљеност за успостављање адекватних политика заштите
животне средине у организацији.

Оспособљеност за идентификацију и утврђивање различитих
аспеката утицаја организације на животну средину.

Познавање законских обавеза и захтева који долазе из
спољног окружења.

Израда стратегија и програма за спровођење политике заштите
животне средине у организацији.


Сертификовани експерт заштите на раду и еколошке
безбедности

Сертификовани експерт за послове БЗР

Безбедност и здравље на раду

– Лиценце за обављање послова БЗР (Закон о БЗР)

– Стандард ISO 45000, EU Directive 89/391 OSHA, EU
Directive 2001/45, SCC (Security Checker for Contractors)

Припрема за стручни испит о практичној оспособљености за
обављање послова БЗР и послова одговорног лица.

Оспособљеност за процену ризика на радном месту и у радној
околини.

Оспособљеност за управљањем системом дозвола за рад.

Оспособљеност за спровођење истрага и извештавање о „near
miss“ догађајима.

Познавање међународног оквира (Севесо директиве, директиве
ЕУ, класификације опасних материја и хемикалија, елетронске
опреме, превоза опасних материја).

Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици

-Креирање компанијске HSSE политике и стратегије

-HSSE(Q) менаџмент систем оквир, модел и ефективна
организациона структура

-Кључни показатељи успешности HSSE(Q) – KPI и HSSE(Q)
benchmarking

-Основна правила HSSE(Q)

-HSSE(Q) култура, имплементација и leadership

-Компанијска матрица ризика и њено конципирање

-Управљање ванредним догађајима (инцидентима)

-Анализа ризика радног места и дозвола за рад

-Измене правила и начина рада

-Управљање ризицима и њиховим ефектима

-HSE систем награђивања и мотивације

-Систем извештавања и истрага несрећних и “избегнутих”
случајева

– Root Cause Analyses (Анализа узрока нежељених догађаја)

– Seveso директива, MSDS – класификација опасних материја,
REACH – хемиске материје, ATEX – електронска опрема, ADR –
превоз опасних материја и Директиве 90/936?EEC, 92/58?EEC,
92/91 EEC, 92/104 EEC, 94/9 EU, 1999/92/EU.

Оспособљеност за израду аката из области HSSE

3.

Процена безбедносних ризика у ИКТ системима

– Израда Акта о безбедности ИКТ система од посебног значаја
(не захтева се лиценца, нити стручни испит)

– Серија стандарда ISO 27001, 27005

– Основна обука за GDPR

Оспособљеност за израду Акта о безбедности ИКТ система од
посебног значаја.

Сертификовани IT Security експерт

Data Protection Officer

GDPR Practitioner

Интерни аудитор система ISO 27000

Заштита података о личности

– Закон о заштити података о личности

Оспособљеност за рад са подацима о личности.

Заштита тајних података и пословне тајне

– Закон о заштити пословне тајне

– Закон о тајности података

– Основна обука за DPO (Data Protection Officer)

Оспособљеност за заштиту пословне тајне.

Оспобољеност за заштиту тајних података.

4.

Увод у управљање ризицима

– ISO 31010 (Risk management — Risk assessment techniques)

Познавање основних приступа и стратегија за ефикасно
управљање ризицима. Познавање ограничења и изазова.
Оспособљеност за планирање и спровођење програма управљања
ризицима у организацији.

Оспособљеност за пружање саветодавних услуга организацији о
најбољим решењима за упраљање ризицима.


Интерни аудитор интегрисаног система менаџмента

и/или


Представник руководства за системе менаџмента


Сертификовани експерт за управљање ризиком посуда под
притиском и процене ризика у инспекцијском надзору

Управљање ризиком посуда под притиском

-ISO 16528-1:2007

-PED 2014/68/EU

Оспособљеност за управљање ризиком посуда под притиском.
Познавање важећих прописа о посудама под притиском, посебно
Европске директиве PED 2014/68/EU и интернационалног
стандарда ISO 16528-1:2007.

Процене ризиком у инспекцијском надзору

– RBI (Risk-based Inspection)

– RCM (Reliability-centered Maintenance)

– EU standard EN16991

Оспособљеност за процену ризика у инспекцијском надзору.
Познавање процедура инспекције на бази ризика – RBI
(Risk-based Inspection) и Одржавања на бази поузданости –
RCM (Reliability-centered Maintenance)

5.

Методе управљања ризиком

ISO 31010 (Risk management — Risk assessment techniques)

COSO RM 2017

Оспособљеност за примену метода,техника и алата за процену
ризика у складу са стандардом ISO 31010 (идентификација,
анализа ризика и примена метода за процену ризика –
Išikava, Pareto, FMEA, FTA , ALARP, HAZOPи др.)


Сертификовани експерт за примену ISO 31010 метода
управљања ризиком

Сертификовани експерт за


израду сопствених студија изводљивости пројеката,


као и у критичку оцену студија изводљивости ризичних
проејката,

које подносе консултанти

Мерење перформанси одрживости и техно-економска оцена
ризичних пројеката

Дефинисање економских индикатора:

-Припрема, планирање, евалуација и управљање ризичним
пројектима према некој од прознатих методологија (УНИДО или
сл.)

Познавање основних аспеката одрживости (економски,
социјални, животна околина) и индикатора за мерење
одрживости. Оспособљеност за припрему, планирање,
евалуацију и управљање ризичним пројектима (технике
заснованена периоду повраћаја и финансијскојстопи приноса и дисконтованом новчаномтоку (DCF) за утврђивање нетосадашње вредности (NPV), интернестопе приноса (IRR) и односа користи итрошкова (B/C) уз процену ризика и еколошких ефеката)

Пословна комуникација и управљање интеркултуралним
разликама

Менаџери/инжењери/ИТ експерти/студенти/стручњаци за
безбедност

Разумевање значаја пословне комуникације и међуркултуралних
разлика за успешну сарадњу с партнерима са другачијим
културалним пореклом:

– Упознавање са интеркултуралним системима вредности,

– Познавање разлика у културалним праксама,

– Савладавање успешног управљања културалним разликама ради
обезбеђења успешности пројеката из области управљања
ризицима, ИТ пројеката и других међународних пројеката,

– Упознавање с кључним питањима пословне комуникације и
управљања интеркултуралним разликама на пројектима Европске
уније,

– Познавање праксе пословне комуникације и управљања
интеркултуралним разликама у великим државама (Кина, САД,
Индија, Јапан, Русија…)

Лиценце, стручни испити, обуке и оспособљавања
из Регистра послова и образовних захтева у области безбедности и заштите за које се обука врши у оквиру
Специјалистичких Струковних Студија – Процена безбедносних ризика

Закон

Подзаконски акт

Лиценца/стручни испит/обука/оспособљавање

Лиценцу издаје/стручни испит организује

ДА

ДА/

НЕ

НЕ

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама

Лиценца за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања (подразумева обуку за полагање стручног
испита, услови за организовање и спровођење обуке
дефинисани су чланом 21 Закона).

Овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања и лиценцу за израду процене ризика од
катастрофа и плана заштите и спасавања издаје Министарство
унутрашњих послова.

Обуку за полагање посебног стручног испита за израду
процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
организују и спроводе правна лица која су овлашћена за
организовање и спровођење ове обуке од стране МУП-а.

Овлашћење за организовање и спровођење обуке издаће се
привредном друштву односно другом правном лицу које има:

1) најмање три запослена лица која поседују лиценцу за
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и
спасавања;

2) обезбеђене одговарајуће материјално-техничке услове за
организацију и спровођење обуке;

3) план и програм обуке за полагање посебног стручног
испита за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања који одобрава МУП.

Закон о заштити од пожара


Правилник о полагању стручног испита и условима за
добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта
заштите од пожара и посебних система и мера заштите од
пожара

Лиценца за израду Главног пројекта заштите од пожара и
посебних система и мера заштите од пожара

МУП

Закон о информационој безбедности

Израда Акта о безбедности ИКТ система од посебног значаја
(не захтева се лиценца, нити стручни испит)

Обавезу израде Акта има оператор ИКТ система (правно лице,
орган јавне власти или организациона јединица органа јавне
власти који користи ИКТ систем у оквиру обављања своје
делатности, односно послова из своје надлежности).

Закон о заштити података о личности

Оспособљеност за рад са подацима о личности (нема
конкретних захтева за лиценцом у Закону).

Закон о заштити пословне тајне

Оспособљеност за заштиту пословне тајне (нема конкретних
захтева за лиценцом у Закону).

Закон о тајности података

Оспобољеност за заштиту тајних података (адекватне обуке
какве организује Канцеларија Савета за националну
безбедности и заштиту тајних података)

Закон о безбедности и здрављу на раду

Стручни испит о практичној оспособљености за послове
безбедности и здравља на раду

Стручни испит полаже се пред одговарајућом комисијом коју
образује министар надлежан за рад.

Програм, начин и висину трошкова полагања стручног испита
прописује министар надлежан за рад.


Правилник о начину и поступку процене ризика на радном
месту и у радној околини

Стручни испит о практичној оспособљености за послове
безбедности и здравља на раду


Правилник о програму усавршавања знања и другим
питањима у вези са усавршавањем знања лица за
безбедност и здравље на раду

Стручно усавршавање кроз предавања, семинаре, тренинге,
радионице, округле столове, конференције, у две програмске
области (Опште и посебне мере БЗР, Процена ризика на радном
месту)

Није прецизирано ко је организатор програма стручног
усавршавања.

Правилник садржи и програм усавршавања.


Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања
стручног испита за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова одговорног лица

Стручни испит (општи и посебни део) за лица која се
оспособљавају за практично обављање послова безбедности и
здравља на раду, као и лица која се оспособљавају за
практично обављање послова прегледа и провере опреме за рад
и послова испитивања услова радне околине.

Стручни испит полаже се у министарству надлежном за послове
рада.

Стручни испит се полаже усмено и писмено.

Трошкове полагања стручног испита сноси послодавац, односно
стручно или одговорно лице које се пријави за полагање
стручног испита.

Правилник садржи и Програм за полагање стручног испита.

Закон о приватном обезбеђењу

Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и
пословања (под условима дефинисаним члановима 13-18 Закона)

Обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења
могу да спроводе Министарство и правна и физичка лица која
испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске
услове за обављање послова обуке која добију овлашћење
Министарства.

Физичко лице које жели да добије лиценцу за вршење послова
приватног обезбеђења подноси Министарству, односно
овлашћеном правном или физичком лицу пријаву за обуку
физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења.

Лица која су завршила обуку физичких лица за вршење послова
приватног обезбеђења полажу стручни испит у Министарству.

Начин провере обучености физичких лица, односно начин
полагања стручног испита за вршење послова приватног
обезбеђења и висину трошкова организовања и спровођења
стручних испита, као и садржину и начин вођења евиденција о
лицима која су полагала и положила стручни испит утврђује
Министарство, уз сагласност министра надлежног за послове
финансија.

Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству, преко
месно надлежне полицијске управе.

Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним
скуповима и другим местима окупљања грађана (три лиценце,
под условима дефинисаним члановима 13-18 Закона)

Посебно: лиценца за вршење одговорног лица за заштиту.

Лиценца за вршење послова техничке заштите (три лиценце,
под условима дефинисаним члановима 13-18 Закона)

Закон о детективској делатности

Лиценца за вршење детективских послова (за физичко лице,
под условима дефинисаним чланом 6-7 Закона)

Начин спровођења обуке и оспособљавања лица за вршење
детективских послова, програм те обуке и оспособљавања,
начин полагања стручног испита за детектива прописује
министар надлежан за унутрашње послове

Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма


Правилник о методологији за извршавање послова у складу
са Законом о спречавању прања новца и финансирања
тероризма

Услови за обављање послова овлашћеног лица и заменика
овлашћеног лица