Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке струковне студије (студијски програм) Форензика су уређене Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности као заједничке струковне студије са два модула: 1. модул студија који се остварује на Факултету за физичку хемију и 2. модул који се остварује на Факултету безбедности.

Специјалистичке струковне студије Форензика имају за циљ оспособљавање кадрова за обављање специјалитичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и заштите из области форензичке физичке хемије и менаџмента у области форензике.

По завршетку специјалистичких струковних студија Форензика стиче се звање Специјалиста струковних студија Форензика. Додатак, односно опис дипломе садржи наводе о завршеним модулима и предметима модула, као и звање у складу са изабраним модулом.

Специјалистичке струковне студије Форензика садрже све елементе који су утврђени Законом и Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности. Трају годину дана (два семестра) у минималном обиму од 60 ЕСПБ. Студије садрже 4 (четири) предмета, 3 (три) обавезна и 1 (један) изборни, као и специјалистички рад.Специјалистичке струковне студије Форензика су виши ступањ образовања у односу на образовање стечено током основних студија. Оне се настављају на основне студије Факултета за физичку хемију, односно Факултета безбедности, или њима стродних факултета. У случајевима да студент са ових или стродних факултета, који је завршио основне студије, а нема стечена знања потребна за Специјалистичке струковне студија Форензика, на исте се уписује у складу са Статутом Факултета за физичку хемију и Статутом Факултета безбедности.

Финансирање Специјалистичких студија Форензика обезбеђују студенти или организације које су их на исте упутили. Цену Студија предлаже Наставно-научно веће матичног факултета на коме се студије изводе, а утврђује их Савет надлежног факултета.