Sekretar Fakulteta

Sekretar Fakulteta rukovodi i koordinira radom organizacione jedinice – Stručna služba i odeljenjima u okviru Stručne službe Fakulteta. Organizuje rad zaposlenih u Službi, učestvuje u radu Saveta, Nastavno – naučnog, Izbornog veća i u radu drugih organa i organizacionih jedinica Fakulteta, daje stručna mišljenja iz područja prava i obavlja najsloženije poslove utvrđene aktom o sistematizaciji, kao i po nalogu dekana. Učestvuje u organizaciji i realizaciji javnih promocija Fakulteta, naučnih i stručnih skupova koje organizuje Fakultet.

SEKRETAR FAKULTETA:
Nevena Nastić, nnastic@fb.bg.ac.rs