Одељење за правне, кадровске и административне послове

У оквиру Одељења за правне, кадровске и административне послове обављају се стручни, административни и технички послови: израда општих и појединачних аката и праћење стања у области радних односа; израда кадровских евиденција; обрада материјала и израда аката са седница органа управљања и осталих стручних органа и комисија; послови организовања и реализације поступака јавних набавки у складу са законом; послови безбедности и здравља на раду; послови управљања квалитетом у складу са усвојеним акредитационим стандардима; послови пријема и експедиције поште и послове архивирања; послови одржавања рачунарско комуникационе технологије и одговарајућег софтвера и интернет сервиса Факултета.