Др Ненад Путник

Др Ненад Путник (Београд, 1977)
ванредни професорна предметима: Теорије конфликата (основне академске студије), Високотехнолошки криминал и национална безбедност (мастер студије), Развој, конфликти и животна средина (докторске студије)
nputnik@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу и гимназију завршио је у Земуну. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, група за филозофију, 2002. године. Магистарску тезу под насловом „Безбедносне претње у сајбер простору са посебним освртом на проблем сајбер тероризма“ одбранио је 2008. године на Универзитету у Београду − Факултету безбедности. На истом факултету,  2012. године, одбранио је докторску дисертацију „Кибер ратовање − нови облик савремених друштвених конфликата“.

Запослење

Током 2002. године обављао је дужност Генералног секретара Стрељачког савеза Београда. Предавао је филозофију и логику у Земунској гимназији 2003. године. У звање асистента-приправника изабран је 2004. године на Универзитету у Београду − Факултету безбедности, за наставни предмет Теорије конфликата, ужа научна област Студије безбедности. За исти наставни предмет изабран је у звање асистента 2008. године, у звање доцента 2013, а у звање ванредног професора 2018. године.

Научни и истраживачки пројекти

 • Индикатори људске безбедности у Србији, Центар за истраживање хумане безбедности Факултета цивилне одбране, Београд, 2004.
 • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Прокупље, Факултет безбедности, Београд, 2005.
 • Стратегија за идентификовање, превенцију и сузбијање безбедносних ризика у школама, Факултет безбедности и Фонд за отворено друштво, Београд, 2006-2007.
 • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Инђија, Центар за истраживање хумане безбедности Факултета безбедности, Београд, 2007.
 • Безбедност и заштита организо­вања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) број 47017, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011–2018).
 • Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (2017-2020).

Професионални ангажмани

 • Предавач је по позиву на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије за наставни предмет Сајбер безбедност
 • Члан је удружења еСигурност
 • Председник је Стрељачког савеза Србије

Област интересовања и важнији радови

Бави се научним истраживањима у областима теорија конфликата, људске и сајбер безбедности.

 • Путник, Н. (2009). Сајбер простор и безбедносни изазови. Београд: Факултет безбедности
 • Милашиновић, Р., Милашиновић С., Путник, Н. (2012), Теорије конфликата. Београд: Универзитет у Београду − Факултет безбедности
 • Мандић, Г., Путник, Н., Милошевић, М. (2017). Заштита података и социјални инжењеринг правни, организациони и безбедносни аспекти. Београд: Универзитет у Београду − Факултет безбедности
 • Путник, Н. (2010). Национална безбедност и безбедност информација. У: Цветковић, В. Н. (уредник), Ризик, моћ, заштита. (стр. 200-224). Београд: ЈП Службени гласник и Универзитет у Београду – Факултет безбедности
 • Кековић, З., Путник, Н. (2013). Политика заштите образовно-васпитног система – анализа и предлози за унапређење. Српска политичка мисао, 1/2013, год. 20, vol. 39, 215-234
 • Kešetović,Ž., Putnik, N. (2013), “Cyber security” and „Cyber warfare”. In: Penuel, K.B., Statler, M. and Hagen, R. (Eds.), Encyclopedia of Crisis Management, Vol. 1., SAGE Publications, 217-219, 219-221
 • Mилошевић, М., Путник, Н. (2014). Проблем правне (не)регулисаности конфликата у кибер простору. Трећи програм, Број 161–162 (2/2014), 266-278
 • Putnik, N., Bošković, M. (2015). The Impact of Media on Students’ Perception of Security Risks Associated with Internet Social Networking − Case Study. Croatian Journal of Education, Vol. 17, 2/2015, 569-583
 • Putnik, N., Milošević, M. (2018). Trends in Peace Research − Can Cyber Détente Lead to Lasting Peace?, In: Cook, B. (editor), Handbook of Research on Examining Global Peacemaking in the Digital Age. (1-19). Hershey: IGI Global
 • Putnik, N. (2018). A Historical Overview of the Relation Between Technological Development and the Ability to Manage the Perception During War Conflicts. In: Stanarević, S., Mandić, G. & Katić, LJ. (editors), The Proceedings of Human Security and New Technologies. (17-25). Belgrade: Faculty of Security Studies, Human Research Center.