Др Младен Милошевић

Др Младен Милошевић (Београд, 1979)
ванредни професор на предметима: Кривично право, Правне основе безбедности (основне академске студије); Правни основи форензике (специјалистичке струковне  студије); Високотехнолошки криминал и национална безбедност (мастер академске студије)
milosevic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу и гимназију завршио је у Земуну. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, 2002. године, са просечном оценом 9.58. Фебруара 2006. године, током студијског боравка у Израелу, успешно је окончао програм специјалистичког усавршавања у области борбе против тероризма, организован од стране  Интердисциплинарног универзитетског центра у Херцлији, Тел Авив (Interdisciplinary Center of  Herzliya-Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy and The Institute for Counterterrorism).  Магистарску тезу под насловом „Криминолошка анализа личних и социјалних карактеристика терориста“ одбранио је 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету,  2012. године, одбранио је докторску дисертацију „Одговорност правних лица за кривична дела“.

Запослење

Запослен је на Факултету безбедности Универзитета у Београду у звању ванредног професора (од 2018. године) за ужу научну област Правне науке (наставни предмети: Кривично право, Правне основе  безбедности, Правни основи форензике, Високотехнолошки криминал и национална безбедност). На истом факултету је, почев од јуна 2003. године, радио у звањима асистента-приправника (2003), асистента (2008) и доцента (2013). Од школске 2016/17. године обавља дужност заменика шефа Катедре студија криминалитета Факултета безбедности.

Научни и истраживачки пројекти

 • Индикатори људске безбедности у Србији, Центар за истраживање хумане безбедности Факултета цивилне одбране, Београд, 2004.
 • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Прокупље, Факултет безбедности, Београд, 2005.
 • Стратегија за идентификовање, превенцију и сузбијање безбедносних ризика у школама, Факултет безбедности и Фонд за отворено друштво, Београд, 2006-2007.
 • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Инђија, Центар за истраживање хумане безбедности Факултета безбедности, Београд, 2007.
 • Безбедност и заштита организо­вања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) број 47017, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011–2018).
 • DARE net – Danube River Resilience Network – European Commission, Horizon 2020.
 • Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (2017-2020).

Професионални ангажмани

 • Директор Иновационог центра Факултета безбедности
 • Члан Савета Факултета безбедности
 • Члан Комисије за друштвену безбедност Института за стандардизацију Републике Србије
 • Члан Уредништва научног часописа Министарства унутрашњих послова Републике Србије Безбедност (категорија М51)
 • Члан Уредништва научног часописа Годишњак Факултета безбедности (категорија М52)
 • Члан Већа студијског програма Форензика Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду
 • Гостујући професор на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу
 • Председник  Статутарно-правне комисије Стрељачког савеза Србије

Област интересовања и важнији радови

Бави се научним истраживањима у областима кривичног права и права националне и корпоративне безбедности.

Библиографија:

 • Милошевић, М. (2009). Терористи – жртве и злочинци: фактори криминалне мотивације. Београд: Факултет безбедности.
 • Мандић, Г., Путник, Н., Милошевић, М. (2017). Заштита података и социјални инжењеринг правни, организациони и безбедносни аспекти. Београд: Универзитет у Београду − Факултет безбедности
 • Милошевић, М. (2015). Глобалне димензије криминалитета корпорација и могућности међународног права. Култура полиса, год. XII (2015), посебно издање, 39 – 53.
 • Милошевић, М. (2012). Кривична одговорност правних лица у англо-америчком праву. Страни правни живот, бр. 2/2012, стр. 230-252.
 • Милошевић, М. (2015). Criminal Policy on Corporate Criminal Liability – Different Theoretical Approaches. Безбедност, 2/2015, стр. 21-34.
 • Милошевић, М., Путник, Н. (2017). Сајбер безбедност и заштита од високотехнолошког криминала у Републици Србији – стратешки и правни оквир, Култура полиса, год. XIV, бр. 33, стр. 177-191.
 • Милошевић, М., Младеновић, М. Управљање правним ризицима као елемент корпоративне безбедносне политике. Српска политичка мисао, број 3/2017, год. 24., вол. 57., стр. 289-30.
 • Mилошевић, М., Путник, Н. (2014). Проблем правне (не)регулисаности конфликата у кибер простору. Трећи програм, Број 161–162 (2/2014), 266-278
 • Putnik, N., Milošević, M. (2018). Trends in Peace Research − Can Cyber Détente Lead to Lasting Peace?, In: Cook, B. (editor), Handbook of Research on Examining Global Peacemaking in the Digital Age. (1-19). Hershey: IGI Global
 • Бановић Б., Милошевић, М. (2015). Уголовное судопроизводство б отношении юридических лиц б Республике Сербии: перспективы и дилеммы, Сборник трудов Международной научно практической конференции, Кемерово, 2015. ISBN 978-5-8353-1883-4, pp. 618-634
 • Бановић, Б., Милошевић, М. (2014). Повреде људских права од стране корпорација и могућности кривичноправне заштите. Теме, Vol. XXXVIII, no. 3 (јул – септембар 2014), 1251 – 1273.