Др Желимир М. Кешетовић

Желимир М. Кешетовић, (Сарајево, 1960)
редовни професор на предмету Кризни менаџмент и Медији и комуникације
zelimir.kesetovic@gmail.com

Школовање

 • 1999. одбрањена докторска дисертеација Однос управе и јавности са посебним освртом на односе полиције са јавношћу на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • 1994. одбрањена магистарска теза Цензура у издавачкој делатности у Републици Србији после Другог светског рата
 • 1982. дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

Запослење

  • Факултет безбедности Универзитета у Београду
  • 2005. – наставник на Факултету безбедности на предметима Кризни менаџмент и Медији и комуникације (2005. доцент, 2009. ванредни професор, 2013. редовни професор).
  • Виша школа унутрашњих послова
  • 2000. – 2005. – начелник Истраживачко-развојне јединице ВШУП у чину потпуковника полиције
   1995. – 2000. – наставник на предмету Социологија и Криминологија (предавач 1996, виши предавач 1998. и професор 2000).
  • Министарство унутрашњих послова РепубликеСрбије
 • 1991. – 1995. Управа за аналитику – главни аналитичар (од 10.1991. до 4.1992. Начелник одсека за аналитику ПСУП АП КиМ у Приштини)
  1985. – 1991.  Управа за аналитику – виши аналитичар

Научни и истраживачки пројекти

Учешће у међународним пројектима

 • HORIZONT 2020DAREnet Danube Rиver regиon Resиlиance Exchange Network (2017-2022)
 • ERASMUS – ImprESSImprovиng Academиc and Professиonal Educatиon Capacиty иn Serbиa иn the area of Safety & Securиty (2017-2020)
 • CA COST Actиon CA 15127 – RECODIS –Resиlиent communиcatиon servиces protectиngend-user applиcatиons from dиsaster-based faиlures (2015-2020)
 • ECHO/SUB/2014/696006 RECIPE –  Resиlиence of Crиtиcal Infrastructures Protectиon иn Europe (2014-2015)
 • FP 7-SEC-2011-1 No 284678 ANVIL—Analysиs of Cиvиl Securиty Systems иn Europe, projekat Evropske komиsje
 • 2005 – World Polиce Encyclopedиa, Routledge  assocиate edиtor za grupu zemalja
 • 2002-2003 – Обрада теме „Реорганизација полицијских снага у контексту политицке транзиције српског друштва“ у оквиру пројекта Демократизација полицијских снага у светлу стабилизације земаља бившег југословенског простора у организацији ГРИСП (Groupe de Recherche Interdиscиplиnaиre pour la Sécurиté et la Paиx) CIRPES (Centre Interdиscиplиnaиre de Recherches sur la Paиx et d’Études Stratégиques) Parиs

Учешће у домаћим пројектима

 • 2011-2017 – Руководилац пројекта 47017 Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) финансираног од стране МНТР Републике Србије –носилац Фалултет безбедости
 • 2011-2017 – Учесник на пројекту  47030 Конфликти и кризе: сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку, Института за савремену историју финансираног од стране МНТР Републике Србије
 • 2011-2017- Учесник на пројекту 47011 Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције, Института за криминолошка и социолошка истраживања финансираног од стране МНТР Републике Србије
 • 2002-2005 Тешки облици криминала у Србији, Института за криминолошка и социолошка истраживања, финансираног од стране МНТР Републике Србије
 • 1999 Цивилни сектор система народне одбране СРЈ на ФЦО, руководилац пројекта проф. др Милан Вучинић, тема Пропаганда за одбрану земље у рату и миру, нов. 1999

Професионални ангажман

 • 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 – учешће у више пројеката који се односе на капацитете за управљање ванредним ситуацијама у општинама и градовима – СКГО
 • 2017 – Полиција и рањиве друштвене групе, ОЕБС/Повереница за равноправност
 • 2006 – Money laundering and predicate crime in Serbia 2000-2005,  OSCE/UNICRI/PCPC
 • 2006 – Policing diveristy, OEBS
 • 2006 –Стратегија реформе полицијског школства, Виша школа унутрашњих послова, 2005
 • 2005-2006Унапређење односа полиције и медија, ОЕБС- Одељење за медије
 • 2001-2004 –Прилагођавање улоге полицијских служби потребама заштите људских права и слобода, руководилац пројекта у оквиру Програма развојно-истраживачког рада ВШУП за потребе МУП-а
 • 2001-2004 – Обука и школовање професионалних припадника полиције у Републици Србији у оквиру Програма развојно-истраживачког рада ВШУП за потребе МУП-а
 • 2001-2004 – Место и улога полиције у преткривичном и претходном кривичном поступку у оквиру Програма развојно-истраживачког рада ВШУП за потребе МУП-а
 • 2002 -Предлог закона о БИА – Лига експерата (LEX)
 • 2001-2002 – члан Think Tanka и радне групе за реформу полицијског образовања

Област интересовања и важнији радови

Главне области интересовања: управљање кризним и ванредним ситуацијама, риск и кризно комуницирање, међјукултурна комуникација, дерадикализација, приватна безбедност, реформа полиције.

 1. Kešetović, Ž, Toth, I. (2012). Problemi kriznog menadžmenta – znanstvena monografija. Velika Gorica:VeleučilišteVelika Gorica/Visoka škola za sigurnost sa pravom javnosti/Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Velika Gorica, str.263. ISBN 978-953-7716-34-9
 2. Кешетовић, Ж. (2008) Кризни менаџмент, уџбеник, Факултет безбедности/Службени гласник, Бепград.
 3. Кешетовић, Ж. (2005) Упоредни модели образовања и обуке полиције, монографија, ВШУП, Београд.
 4. Кешетовић, Ж. (2004) Развојно-истраживачки рад ВШУП, монографија, ВШУП, Београд,
 5. Кешетовић, Ж. (2000) Односи полиције са јавношћу, монографија, ВШУП, Београд
 6. Кешетовић, Ж. (1998) Цензура у Србији, Задужбина „Андрејевић“, Београд