Dr Božidar Banović

Božidar Banović (Beograd, 1960)
redovni profesor na Kriminalistici i Krivično procesnom pravu
banovicb@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Pravni fakultet u Beogradu diplomirao 1984. godine opštom prosečnom ocenom 9,13. Magistarski rad „Kriminalistička obrada krivičnog dela pronevere“,  1993. Pravni fakultet Beograd. Doktorska disertacija „Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta“, 2002. Pravni fakultet Beograd.

Zaposlenje

 • Viša škola unutrašnjih poslova 1986 – 2006.;
 • Kriminalističko policijska akademija 2006 – 2008.
 • Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu 2008 – 2014.
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2014 –

Izbori u zvanje

 • 2002. Profesor Više škole Unutrašnjih poslova
 • 2005. Docent Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • 2008. Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • 2014. Redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Naučni i istraživački projekti

 1. Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje policij­skih kadrova, razvojno-istraživački projekat realizovan u okviru Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu u periodu od 1995. do 1999. godine (u svojstvu člana istraživačkog tima);
 2. Obuka i školovanje profesionalnih pripadnika policije u Republici Srbiji, razvojno-istraživački projekat realizovan u okviru Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu u periodu od 2001. do 2004. godine (u svojstvu člana istraživačkog tima
 3. Položaj i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku, naučno-istraživački projekat realizovan u okviru Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu od 2003. do 2004. godine (u svojstvu zamenika rukovodioca projekta);
 4. Ugrožavanje bezbednosti pripadnika policije, naučno-istraživački projekat Policijske akademije u Beogradu 2003. godine (u svojstvu člana istraživačkog tima u potprojektu: Zaštita bezbednosti pripadnika policije u pravnom sistemu);
 5. Strategija razvoja policijskog školstva Srbije, naučno-istraživački projekat Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu realizovan u toku 2004. i 2005. godine (u svojstvu člana istraživačkog tima);
 6. Položajirazvojpolicijskog školstvaSrbijevisokoobrazovanje, naučno-istraživački projekat Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu tokom 2006. godine (u svojstvu člana istraživačkog tima)
 7. Istraga kao posebna faza krivičnog postupka i njen uticaj na efikasnost krivičnog postupka, naučno-istraživački projekat Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu, realizuje se tokom 2006. i 2007. godine, (u svojstvu zamenika rukovodioca projekta);
 8. Prevencija kriminala i socijalnih devijacija, naučno-istraživački projekat Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 149016, u okviru Programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine za period 2006-2010. god. (član istraživačkog tima)
 9. Pravni sistem Srbije i standardi Evropske Unije i Saveta Evrope, naučno-istraživački projekat Pravnog fakulteta u Kragujevcu, br. 149012 u okviru Programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine za period 2006-2010. god. (član istraživačkog tima).
 10. Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva) br. 47017, finansiranog od strane MNTR Republike Srbije -2014. (rukovodilac podprojekta „Sistemski i normativno pravni aspekti bezbednosti vaspitno obrazovnog  sistema  u RS“)
 11. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security ImprESS (586410-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Profesionalni angažmani

 • 1997 – 2005 Pomoćnik direktora Više škole unutrašnjih poslova
 • 2005 – 2006. Direktor Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu
 • 2011 – 2012. Generalni inspektor vojnih službi bezbednosti u Ministarstvu odbrane Republike Srbije
 • 2014 –        Član Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
 • 2015 –        Prodekan za nastavu na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • 2016 –         Član matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke

Oblast interesovanja i važniji radovi

Krivičnopravne nauke, Kriminalistika, Forenzika

 • Kriminalistička metodika, (1995) 1. izdanje,  (2001) 2. izdanje, Beograd, Viša škola unutrašnjih poslova
 • Metodika otkrivanja i razjašnjavanja fingiranih krivičnih dela i krivičnih dela iz posebnih zakona, (1998), Beograd, Viša škola unutrašnjih poslova
 • Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, (2002) 1. izdanje, Beograd, Viša škola unutrašnjih poslova
 • Kriminalistika (2005) 2. izdanje, Beograd, Viša škola unutrašnjih poslova
 • Krivično procesno pravo, (2008) Beograd, Fakultet bezbednosti i Službeni glasnik
 • Osnovi međunarodnog krivičnog prava, (2012) Kragujevac, Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke.
 • Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi, (2012) Beograd, Fakultet bezbednosti.
 • Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in South-East Europe, (2018) Beau Bassin, Lambert Academic Publishing.
 • Banović, B., Bjelajac, Ž. (2012.) Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims, Vojnosanitetski pregled., 69, br. 1, str. 94-97.
 • Banović,B., Turanjanin, V. (2014), Euthanasia : Murder or Not : A Compparative Approach, Iranian Journal of Public Health, Vol. 43, No. 10, pp. 1316-1323.
 • Banović, B., Milošević, M., (2014) Povrede ljudskih prava od strane korporacija i mogućnosti krivičnopravne zaštite, Teme, vol. 38, br. 3 str. 1253-1271.
 • Banović,B., Turanjanin, V., Miloradović A. (2017), An Ethical Review of Euthanasia and Physician-assisted Suicide, Iranian Journal of Public Health, 46, No.2, pp.173-179.
 • Banović B, (2017) Normativni okvir za suprotstavljanje trgovini ljudskim organima, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, God. 65, br. 3 str. 70-97.
 • Banović B., Turanjanin V., Ćorović E. (2018), Physician – assisted Suicide in Serbia, Iranian Journal of Public Health, Vol. 47, No. 4 , str. 538-545.