Најава другог уписног рока за упис студената на мастер академске студије на Факултету безбедности Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години

Други уписни рок за упис на мастер академске студије у школској 2021/2022. години

Уважавајући препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Факултет безбедности ће заинтересованим кандидатима омогућити да конкуришу у другом уписном року на мастер академске студије – Студије наука безбедности и Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода.

Други уписни рок за упис на мастер академске студије на Факултету безбедности одржаће се од 19. до 29. октобра према следећој динамици:

 • 19-22.10.2021: Пријављивање кандидата
 • 22.10.2021: Диференцијални испит
 • 22.10.2021: Прелиминарна ранг листа
 • 25.10.2021: Коначна ранг листа
 • 26-29.10.2021: Упис примљених кандидата

Кандидати могу да се пријаве искључиво онлајн, преко апликације за онлајн пријаву.

Текст конкурса са информацијама о броју слободних места у другом уписном року биће постављен на овој страни након завршетка првог уписног рока.

ПРИJAВA КAНДИДATA

Онлајн пријава – кандидати се пријављују без доласка на факултет. Потребно је регистровати налог на апликацији за онлајн пријаву. Сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Онлајн пријава за други уписни рок биће отворена до 19. до 22. октобра 2021. године.

Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања, кандидату неће бити омогућен упис на факултет.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу eлeктрoнски (скенирана или очитана) приликoм приjaвe:

 • Очитана или скенирана (обе стране) лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома (или уверење) о завршеном претходном нивоу студија
 • Додатак дипломи или уверење о положеним испитима
 • Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитеу у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 • Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 • Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 • Потписана и скенирана Изјава о приступу личним подацима 
 • Kопија уплатнице за полагање диференцијалног испита (6.550,00 динара на рачун Факултета, број рачуна: 840-1832666-90, позив на број: 700)

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој страници.