КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ПРИJAВA КAНДИДATA

Онлајн пријава – кандидати се пријављују без доласка на факултет. Потребно је регистровати налог на апликацији за онлајн пријаву. Сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Онлајн пријава је отворена од 1.9. до 4.10.2021. године.

Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања, кандидату неће бити омогућен упис на факултет.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу eлeктрoнски (скенирана или очитана) приликoм приjaвe:

  • Очитана или скенирана (обе стране) лична карта
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Диплома (или уверење) о завршеном претходном нивоу студија
  • Додатак дипломи или уверење о положеним испитима
  • Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитеу у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
  • Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
  • Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
  • Потписана и скенирана изјава о приступу личним подацима (ЛИНК)

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој страници.