УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Студије наука безбедности (школска 2021/2022. година)

 


ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних академских студија које реализује Факултет безбедности може да се упише лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

Основне академске студије реализују се кроз студијски програм „Студије наука безбедности“.

Oпште услове конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2021/2022. годину можете пронаћи овде.

 


РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину Факултета безбедности утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњошколском образовању уз резултате који се остваре на пријемном испиту који организује Факултет безбедности.

Кандидат приликом уписа може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у средњем образовању (максимално до 40 бодова), резултат пријемног испита из два предмета по избору (до 60 бодова, 30 + 30)

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат пријемног испита се добија тако што се сабирају бодови које дају тачни одговори на пријемном испиту. Укупно има 60 питања, и то по 30 из сваког од два одабрана предмета. Сваки тачан одговор на једно питање доноси 1 бод.  (максимално 30 бодова из једног одабраног предмета + максимално 30 бодова из другог одабраног предмета)

 


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријаву на конкурс за полагање пријемног испита могу поднети кандидати који су средњу школу завршили у земљи и држављани су Републике Србије, као и припадници српске националне мањине из суседних земаља, домаћи и страни држављани који су претходно нострификовали инострану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, или са достављеном потврдом о томе да је започет поступак нострификације. Кандидати страни држављани, поред нострификованих докумената, подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају српским језиком.

Од три понуђена предмета: Социологија, Психологија и Екологија, кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита, бирају два из којих ће полагати пријемни испит.

Приликом пријаве кандидата на конкурс за полагање пријемног испита, кандидату који је поднео уредну документацију (OnLine или лично), биће издата потврда о пријави полагања пријемног испита. Потврда је доказ да се кандидат пријавио за полагање пријемног испита и без ње не може приступити полагању пријемног испита. Потврда садржи термин полагања испита и број сале у којој ће се полагати пријемни испит.

Потписивањем пријаве на конкурс за полагање пријемног испита, кандидат потврђује да  прихвата правила пријемног испита.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, a у складу са објективним могућностима Факултета, с тим да приликом пријаве на конкурс писмено образложе на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита.

 


НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

 

Факултет организује пријем пријава кандидата за полагање пријемног испита и документације OnLine или лично (доласком на Факултет).

 

Напомена:

Кандидат бира да ли ће пријаву за полагање испита поднети OnLine путем или лично. Кандидат који се определи за OnLine пријаву не треба да се пријављује лично.

 

 


ВAЖНИ ДАТУМИ

 • 15, 16, 17, 18, 19, 20. и 21. јунOnLine пријава за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије. Кандидати који се овим путем пријаве не треба лично да долазе на факултет ради пријаве! Детаљно упутство за OnLine пријаву можете наћи овде.
 • 23, 24, 25. и 26. јун – лично пријављивање кандидата за полагање пријемног испита у времену од 9.00 до 14.00 часова на Факултету безбедности, улица Господара Вучића бр. 50.
 • 26. јунобјављивање листе пријављених кандидата са подацима са бодовима из средње школе.
 • 27. јун – кандидати могу уложити примедбе на објављену листу пријављених кандидата у случају техничких грешака које се односе на име и/или презиме кандидата и/или број бодова стечених у средњој школи, искључиво у писаној форми у термину од 10.00 до 12.00 часова. Након тог рока подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања се сматрају коначним и не могу убудуће бити предмет жалбе.
 • 30. јунполагање пријемног испита по распореду који кандидати добијају приликом пријављивања за полагање пријемног испита.
 • 30. јун до 20.00 часова – објављивање резултата на прелиминарној ранг-листи
 • 1. јул – увид у радове у термину од 10.00 до 13.00 часова. Приговор на прелиминарну ранг листу може се поднети најкасније до 2. јула до 8.00 часова
 • 2. јул – Одлуке Комисије за упис у вези са примедбама до 11.00 часова
 • 3. јул – Жалбе декану на одлуке Комисије за упис у термину од 9.00 до 11.00 часова
 • 5. јул – Решење декана по жалби на одлуку Комисије за упис до 11.00 часова
 • 6. јулобјављивање коначне ранг листе на интернет страници и на улазу Факултета.

 Упис – следи након објављивања коначне ранг листе на сајту Универзитета у Београду и траје три дана.

 


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 1. Пријава за конкурс (добија се на Факултету приликом пријаве пријемног испита),
 2. Сведочанства о завршеним свим разредима средње школе (1, 2, 3. и 4.),
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
 4. Извод из матичне књиге рођених
 5. Доказ о уплати накнаде на име трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита, у износу од 9.400,00 динара.

Број рачуна Факултета је: 840-1832666-90 са позивом на број 999  (изглед попуњене уплатнице)

Сви кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита дају изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе конкурса за упис и ради студирања;  да лични подаци могу бити унети у електронску базу података, да се могу користити за потребу  генерисања потребних статистичких података и достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су средњу школу завршили пре 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу.

Кандидати који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре достављају и Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет.

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају и документацију која показује да имају право да конкуришу по одређеном програму.

О условима и потребним документима за упис: 1) држављана Србије који имају стране средњошколске исправе;  2) припадника српске националне мањине из суседних земаља; 3) страних студената; 4) лица са инвалидитетом; 5) припадника ромске националне мањине – детаљно можете можете пронаћи овде (Oбједињени Конкурс за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2021/2022. годину).

Напомена:

Кандидати који се пријављују OnLine путем, прилажу скенирана/фотографисана потребна документа која морају бити читка и јасно видљива. Кандидати који се пријављују лично на Факултету остављају фотокопије које не треба да буду оверене, а оригинале потребних докумената доносе само на увид.

 

 


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит пријављени кандидати полажу 30.06.2021. године у два термина. Прва група кандидата полаже пријемни испит у термину са почетком у 10.00 часова, а друга у 12.00 часова.

Трајање пријемног испита је 90 минута.

Сваки кандидат приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита добија термин и број сале у којој полаже пријемни испит.

На пријемни испит кандидат долази минимум 30 минута радније од заказаног термина за  почетак пријемног испита. Потребно је да са собом има потврду о пријави, личну карту и хемијску оловку.

Пријемни испит се састоји из теста знања сачињеног на основу предмета средњошколског наставног плана и програма.

Од три понуђена предмета: Социологија, Психологија и Екологија, кандидати приликом пријављивања на конкурс за полагање пријемног испита, бирају два из којих ће полагати пријемни испит.

Из два изабраниа предмета полажу се тестови знања са по 30 питања (укупно 60 питања). Свако питање носи 1 бод. Максималан број бодова који кандидат може да добије на тесту знања је 60 (30+30).

Тест знања је сачињен на основу средњошколске литературе:

 • Социологија, Владимир Вулетић, за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Klett, Београд, издање 2015.;
 • Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, издање 2005. (или новије);
 • Психологија, Биљана Миливојевић Апостоловић, уџбеник психологије за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација, Нови Логос, Београд, издање 2013.

 


УПИС

Упис кандидата обавиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата која се формира на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита.

Кандидат се може уписати у статусу студента који који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент), уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и оствари најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан у прву годину у статусу буџетског студента само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати у статусу студента који који се сам финансира (самофинансирајући студент), уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Кандидати се уписују у складу са оствареним резултатима у заказаним данима и терминима који ће бити објављени на сајту Факултета безбедности и Огласној табли Факултета.

Упис кандидата који на основу Коначне ранг листе буду стекли право да се упишу на Факултет безбедности  обавиће се у дане према распореду уписа који ће бити објављен на Огласној табли и на сајту Факултета безбедности.

Кандидатима који остваре право на упис у одређеној категорији студирања (буџетски или самофинансирајући), саветујемо да се строго придржавају објављеног распореда уписа. Уколико се кандидати који су стекли право уписа, не појаве у предвиђеном термину, обавиће се прозивка присутних кандидата према редоследу на Коначној ранг листи и уписаће се недостајући број кандидата за ту категорију студирања.

 


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

Документа потребна за упис биће благовремено објављена.