КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА „ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“ СА ТЕРМИНИМА УПИСНИХ РАДЊИ – ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963
Факс: (011) 6457-685
Email: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет адреса:
fb.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Кратки програм студија – Обука менаџера за заштиту података о личности  (30 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА:

На кратки програм студија уписује се укупно 75 полазника.

 УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа имају лица са стеченим најмање средњим образовањем, у складу са Правилником о  организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија (Службени гласник РС, бр. 32/19, 106/20). Претходне неопходне компетенције полазника се огледају у поседовању радног искуства у раду са подацима о личности или исказаној потреби послодавца за ангажовањем полазника у раду са или у вези са личним подацима. Овај програм, по врсти, нивоу и обиму знања и вештина за које обучава полазнике одговара високом образовању, сходно Правилнику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Факултет уписује до 75 кандидата по једном уписном року. За упис на кратки програм студија (КП) неће бити организован пријемни испит, већ ће се кандидати који испуњавају услове за упис на КП рангирати на следећи начин: 1. предност имају кандидати са чијим послодавцима је Факултет закључио уговор о коришћењу образовних услуга у вези КП; 2. остали кандидати се рангирају на основу редоследа пријављивања. Редослед кандидата се одређује према времену пријављивања, осим у случају постојања Споразума о коришћењу образовних услуга са послодавцем у ком је установљено право приоритетног уписа. Лица чији послодавци имају закључен Споразум са Факултетом могу да упишу кратки програм у оквиру укупне квоте уписаних, без обзира на време пријављивања и у складу са Споразумом, захтевима послодавца и правилима конкурса (Факултет задржава право да у случају великог интересовања ограничи прјем кандидата са приоритетним правом уписа, с тим да прими најмање једног полазника од сваког послодавца са којим има закључен Споразум).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 78.500,00 РСД (словима: седамдесет осам хиљада и пет стотина динара)

ПРИЈЕМ КАНДИДАТА

  • Пријављивање кандидата се спроводи путем електронске поште, слањем електронских копија потребних докумената на мејл: konkurs@fb.bg.ac.rs. Пријем докумената почиње 17.09 у 9 часова и траје до 24. 09 у 14 часова. Пријаве које стигну пре или после предвиђеног рокa неће бити разматране.

Потребна документа за пријаву:

  1. Пријава за конкурс (преузети са линка, одштампати, попунити, потписати и послати скенирану верзију – ПРИЛОГ),
  2. Диплома о завршеној четворогодишњој средњој школи или диплома којом се потврђује стечено високо обр