КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
11118 Београд

Телефон: (011) 6451-843, (011) 6451-876 и (011) 6451-963
е-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fb.bg.ac.rs

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2020/2021. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

  • Основне академске студије наука безбедности (240 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА

На студијски програм основних академских студија наука безбедности уписује се укупно 390 студената и то 150 на терет буџета и 240 самофинасирајућих.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет у Београду односно факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:

Пријемни испит за упис у прву годину састоји се из предмета средњошколског наставног плана и програма. Од три понуђена предмета (Социологија, Екологија и Психологија) кандидат бира два из којих ће полагати пријемни испит.

Из изабраних предмета полажу се тестови знања са по тридесет питања (свако питање носи вредност 1 бод). Укупан број бодова на тесту знања износи 60 (30 + 30).

Тест знања је урађен на основу средњошколске литературе:

  • Социологија, Владимир Вулетић, за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, издавач Klett, Београд, 2015.
  • Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, за I разред средњих стручних школа, издање 2005. или новије.
  • Психологија, Биљана Милојевић Апостоловић, Уџбеник психологије за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, издавач: Нови Логос, Београд, 2013.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

  • Висина школарине за држављане Републике Србије: 119.800,00 динара.
  • Висина школарине за стране држављане: 1.800,00 евра.