20.03.2020. – Одлука о формирању Тима волонтера Факултета безбедности

На предлог Кризног штаба Факултета безбедности, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ 29/2020) и Одлуком декана о посебним мерама заштите услед појаве корона вируса, број 159/1, након обављених консултација са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Студентским парламентом Факултета,  декан Факултета безбедности доноси следећу:

О Д Л У К У

  1. Факултет безбедности, у сарадњи са Студентским парламентом Факултета, на позив и уз подршку Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, покреће иницијативу за организовано учешће студената Факултета у својству волонтера за пружање помоћи надлежним државним органима у борби против корона вируса.
  1. Факултет и Студентски парламент објавиће јавни позив студентима за учешће у активности из тачке 1. ове Одлуке.
  1. Сви пријављени волонтери ће чинити Тим волонтера Кризног штаба Факултета, а одлуке о њиховом ангажовању и распореду ће доносити надлежне службе Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Факултет евидентира волонтере који чине Тим и прослеђује спискове надлежним службама, у сарадњи са Студентским парламентом.
  1. У складу са Законом о високом образовању, Правилником о вредновању ваннаставних активности и другим релевантним прописима и општим актима Факултета, студенти волонтери ће имати ЕСП бодове за ваннаставне активности; могућност бесплатног похађања три семинара/курса у организацији Иновационог центра Факултета и биће им уручени сертификати и захвалнице.
  1. Израда спискова, њихово ажурирање и достављање надлежним службама Сектора за ванредне ситуације Министрства унутрашњих послова се поверава Студентском парламенту и Кризном штабу Факултета, уз обавезу поштовања Закона о заштити података о личности и других релевантних прописа. Законске обавезе заштите личних података имплементирају се уношењем одговарајућих упозорења и изјава у текст јавног позива из тачке 2. ове Одлуке. Сви чланови Тима волонтера су дужни да дају тачне, аутентичне и ажурне податке, искључиво у сврхе одређене овом Одлуком, уз упозорење о одоворности у случају  злоупотребе података или неовлашћеног давања туђих података.
  1. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

О б р а з л о ж е њ е 

Узимајући у обзир доношење Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије и Одлуке декана о посебним мерама заштите услед појаве корона вируса, као и позиве Владе Републике Србије да се млади грађани организовано укључе у волонтерске сервисе, а на позив и молбу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије и уз консултације са представницима Студентског парламента Факултета безбедности, одлучено је као у диспозитиву.                      

 Д Е К А Н

Проф. др Владимир Н. Цветковић

 

Доставити:
– свим запосленима на Факултету безбедности
– објавити на огласној табли и на интернет страници Факултета.