Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)

У данашњем свету ризика све су бројнији облици угрожавања безбедности којих нису поштеђене ни васпитно образовне институције. Ове институције могу своју функцију остваривати на адекватан начин само у условима кад је обезбеђена сигурност и безбедност деце и ученика, као посебно рањиве категорије становништва, али и свих запослених. Ради изналажења што примеренијег модела безбедности и заштите васпитно образовних институција и изградње ефективне стратегије унапређења нивоа безбедности у њима у оквиру пројекта су сагледани најновији теоријски увиди у ову проблематику и примери најбоље праксе у развијеним земљама, са становишта могуће имплементације у спечифичним условима у Србији. На основу емпиријског истраживања у одабраним институцијама идентификују се најзначајнији безбедносни ризици, врши се њихова дескрипција и класификација, као и анализа пропуста, слабости и недостатака у постојећем систему остваривања безбедности и заштите организовања и функционисања васпитно образовног система. Предлаже се адекватан модел идентификовања, превенције и сузбијања безбедносних ризика, односно стандарди и поступци за њихово препознавање, спречавање, ублажавање и правовремено и оптимално реаговање на њих.  Предложени модел, утемељен на савременим теоријским увидима и искуственим налазима, успоставља основна начела, принципе, протоколе и процедуре безбедности и/или заштите чиме се унапређује безбедност и заштита сваке појединачне васпитно образовне институције у Републици Србији.

 Безбедносни ризици
у образовно-васпитним установама2018.
 Модели унапређења безбедности
у образовно-васпитним установама2018.
 Реаговање на безбедносне ризике
у образовно-васпитним установама2018.