Пријава дипломског рада

Да би студент могао да пријави полагање дипломског испита потребно је да се уради комплетна провера досијеа па након положеног последњег испита студент треба да поднесе захтев за издавање уверења о положеним испитима.

За то је неопходно Студентској служби предати следеће:

  • индекс (са уписаном праксом и свим испитима);
  • захтев за издавање уверења о положеним испитима (добија се у Студентској служби);
  • уплата на текући-рачун Факултета безбедности (бр. 840-1832666-90; без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Уверење о положеним испитима) у износу од 1.900,00 динара (важи само за самофинансирајуће студенте).

Израда уверења траје недељу дана. Након тога је могуће пријавити полагање дипломског испита. Студент може полагати дипломски испит из предмета из којег има оцену 7 (седам) или већу. Када ментор одобри коричење дипломског рада студент пријављује дипломски испит у Студентској служби и потребно је:

  • одобрење теме потписано од стране ментора и шефа катедре на којој је предмет из ког се полаже дипломски испит (образац се добија у Студентској служби);
  • потврда из библиотеке да студент не дугује књиге;
  • један примерак дипломског рада у електронској форми (CD – Compact Disc), формат PDF (предаје се у библиотеци; приликом узимања потврде да студент не дугује књиге добија се и потврда да је предат CD;  садржај CD-а мора бити истоветан штампаној верзији, што значи да мора имати насловну страну, садржај, разраду, закључак, литературу, прилоге);
  • два укоричена примерка дипломског рада на ћирилици (постоји одређена форма за изглед корица која се може погледати у Студентској служби), трећи примерак који не мора бити укоричен студент мора имати на одбрани дипломског рада;
  • захтев за полагање дипломског испита (образац се добија у Студентској служби);
  • уплата на текући-рачун Факултета (бр. 840-1832666-90; без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Израда дипломе) у износу од 5.000,00 динара за израду дипломе (уплаћују сви студенти).

Дипломски се може бранити најраније недељу дана након предаје захтева. Термин одбране дипломског рада и члана комисије одређује ментор у договору са Студентском службом. Студент је дужан да се информише у Студентској служби о термину одбране.

Одмах након одбране студент предаје у Студентској служби:

Уверење о дипломирању и документа из средње школе студент може подићи само лично у термину који договара са својим референтом. Ово уверење важи до добијања дипломе и не издаје се дупликат овог документа.

Диплому израђује Универзитет, а информације о преузимању дипломе се могу добити телефоном код референта Студентске службе. Диплома се може преузети само лично уз личну карту на увид.

Прописана форма изгледа корица и друге поткоричне стране дипломског рада (прва је празна) линк. Дипломски рад мора бити на ћирилици.