На путу ка новој згради Факултета безбедности

Министар просвете, науке и технолошког развоја, господин Младен Шарчевић и декани четири факултета Универзитета у Београду: Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић, Биолошког факултета, проф. др Жељко Томановић и Географског факултета, проф. др Дејан Филиповић, и председница Савета Филолошког факултета проф. др Весна Половина, потписали су у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, дана 29. 03. 2018. године, Споразум о заједничком решавању просторних капацитета и услова рада.

Овај Споразум је од изузетног значаја не само за ове факултете и Универзитет у Београду, већ и за систем високог образовања у Републици Србији, имајући на уму да ови факултети представљају високообразовне институције у којима се стичу професионалне квалификације за обављање професија од посебног интереса за Републику Србију у области образовања и безбедности. На овим Факултетима укупно у овом тренутку студира на свим нивоима студија (академским, мастер, специјалистичким и докторским студијама) око 20.000 студената, а наставне и научноистраживачке активности реализује око 800 наставника, сарадника и истраживача.

Министарство и друштво кроз овај Споразум препознају потребе Факултета безбедности и кроз исти предузимају мере и активности у циљу решавања просторних и других услова за рад, нарочито имајући у виду неадекватан учионички простор, као и простор за библиотеке, читаонице и савремене лабораторије са адекватним информационо-технолошким капацитетима. Чињеница да се настава и вежбе на Факултету безбедности изводе на две значајно удаљене локације у граду узрокује нерационално коришћење ресурси за наставно-научни рад. Све наведено ограничава и онемогућава креирање нових студијских програма и развијање и унапређивање научноистраживачког рад.

Овај Споразум омогућава заједничко решење просторних капацитета и услова рада Факултета безбедности и Географског факултета на начин што ће Министарство у сарадњи са надлежним органима радити на обезбеђивању извора финансирања за изградњу објекта – зграде за потребе рада ова два факултета на кат. парцели бр. 2902/1, КО Нови Београд, површине 1,04 ha. Ова катастарска парцела је одлукама надлежних органа Града Београда и Републике Србије још 2012. године намењена за изградњу нове зграде за потребе Факултета безбедности. У складу са урбанистичким условима, пројектно – техничка документација за изградњу нове зграде површине 10.262 m2 је већ урађена од стране Урбанистичког завода Београда и Архитектонског факултета Универзитета у Београду, а исту је финансирао Факултет безбедности. Пројектована површина одговара потребама Факултета безбедности и Географског факултета и оставља могућност за евентуалне измене у пројектовању и грађењу.

Чину свечаног потписивања овог Споразума присуствовали су Ректор Универзитета у Београду, академик проф. др Владимир Бумбаширевић, државни секретар Министарства, проф. др Ана Ланговић Милићевић, помоћник министра за високо образовање, доцент др Бојан Тубић, проректорка Универзитета у Београду, проф. др Нада Ковачевић, као и већи број наставника, сарадника и студената сва четири факултета.

Линкови ка медијским извештајима: