Upis i obnova godine na OAS

Student Fakulteta bezbednosti stiče pravo na upis u višu godinu studija, kada u skladu sa studijskim programom, stekne najmanje 37 ESPB bodova, predviđenim studijskim programom za narednu godinu.

Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa, stekao 60 ESPB bodova, ima pravo da se i u narednoj godini finansira iz budžeta.

Student koji se finansira iz budžeta i koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova može nastaviti studije u statusu studenta koji sam finansira studije.

Student koji se sam finansira i koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa može se u narednoj godini finansirati iz budžeta.

Student koji nije ostvario 37 ESPB bodova može nastaviti studije tako da ponovo upiše studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini, pod uslovima koje utvrđuje Nastavno-naučno veće Fakulteta.