Asocijacija studenata FB


Asocijacija studenata Fakulteta bezbednosti Beograd (ASFBB) je samostalno, nevladino, neprofitno i nepolitičko udruženje studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, registrovano u Agenciji za privredne registre, koje je osnovano 24. novembra 2014. na osnivačkoj sednici na Fakultetu bezbednosti.

Udruženje je osnovano na inicijativu studenata Fakulteta bezbednosti u cilju unapređivanja visokog obrazovanja, ostvarivanja studentskih prava i zaštite interesa studenata.

ASFBB podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije i drugim zakonskim propisima.

Misija ASFBB-a je širenje ideje studentskog organizovanja i studenske solidarnosti.

Ciljevi ASFBB-a su:

  • ostvarivanje studentskih prava i zaštita interesa studenata;
  • kvalitetnija nastava;
  • učešće svojih predstavnika u organima upravljanja Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu;
  • efikasniji obrazovni program;
  • poboljšanje standarda studenata;
  • poboljšanje informisanosti studenata;
  • sadržajniji i kvalitetniji kulturno-zabavni i sportski život studenata;
  • ostvarivanje različitih oblika saradnje sa drugim studentskim i ostalim organizacijama.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ASFBB naročito:

  • organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove, seminare, savetovanja, sportske, kulturne i zabavne manifestacije, kao i slične aktivnosti;
  • istupa u javnosti u nameri propagiranja svojih aktivnosti; objavljuje brošure, članke i druge publikacije koje tematski određuju ciljeve organizacije i način njihove realizacije.

Prostorije Asocijacije nalaze se na drugom spratu Fakulteta bezbednosti, prva vrata levo.

Telefoni: 011 6451-963, 011 6451-843, 011 6451-876 lok. 139

Adresa e-pošte: office@asfbb.org.rs