Forenzika – program

Tabela 5.1A Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program:
Specijalističke strukovne studije Forenzike (1 godina 60 ESPB)

Š

Naziv predmeta

TP

S

SP

Časovi aktivne nastave

ESPB

Nastavnik

P

V

DON

PRVA GODINA

1

FOR01

Uvod u forenziku

(FFH i FB)

OO

1

O

2

2

2

7

Biljana Šljukić Paunković (FFH), Božidar Banović (FB),
Ivana Stojković Simatović (FFH), Ana Kovačević (FB)

2

FOR02

Pravni osnovi forenzike

(FB)

S

1

O

2

2

4

8

Ivana Simović-Hiber, Božidar Banović, Mladen Milošević,
Aleksandra Ilić

3

FOR03

Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i
tragova

(FB i FFH)

SA

1

O

2

2

2

7

Božidar Banović (FB), Biljana Šljukić Paunković (FFH),
Aleksandra Ilić (FB), Bojana Nedić Vasiljević (FFH)

4

FOR04

Fizičkohemijska analiza u forenzici

(FFH)

S

2

O

2

4

2

8

Ljiljana Damjanović Vasilić, Ljubiša Ignjatović, Ivana
Stojković Simatović,

5,6

FOR05

Forenzička psihologija

(FB)*

S

2

IB

2

2

2

6

Boris Kordić

5,6

FOR06

DNK analiza

(FFH)*

SA

2

IB

2

2

2

6

Oliver Stojković

5,6

FOR07

Dokumentna tehnika

(FFH)*

SA

2

IB

2

2

2

6

Bojana Nedić Vasiljević

5,6

FOR08

Kriminalistička metodika

(FB)*

SA

2

IB

2

2

2

6

Božidar Banović, Mladen Milošević

* Studenti biraju 2 (dva) od ponuđena 4 (četiri) izborna predmeta u izbornom blokuUkupno=12Ukupno=14Ukupno=14

42

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

7

FORSP

Stručna praksa

2

O

90

3

8

FORSR

Specijalistički rad

1,2

O

20

8+7

Ukupno ESPB

60

Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod.
Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program.
Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

S-semestar u kome je predmet

Tip predmeta:

AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, OO – opšteobrazovni, S – stručni, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA – stručno aplikativni

Status predmeta:

O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave:

P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski istraživački rad. Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja
modula.  Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta. Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedeljnom nivou i neophodno je da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način.
Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedeljno. Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou. Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu. Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.

 

Tabela 5.3 Izborna nastava na studijskom programu: Specijalističke strukovne studije Forenzika

R.B.

Šifra

Naziv predmeta

TP

S

S P

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

Izborni blok

5,6

FOR05

Forenzička psihologija

(FB)

SA

2

IB

2

2

2

6

5,6

FOR06

DNK analiza

(FFH)

SA

2

IB

2

2

2

6

5,6

FOR07

Dokumentna tehnika

(FFH)

SA

2

IB

2

2

2

6

5,6

FOR08

Kriminalistička metodika

(FB)

SA

2

IB

2

2

2

6

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

Tip predmeta:

AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM-teorijsko metodološki, OO – opšteobrazovni, S -stručni, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni

Status predmeta:

I-izborni , ako program ima module IZ-izborni zajednički za više modula, IM-izborni za pojedinačni modul. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

Časovi aktivne nastave:

P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski istraživački rad. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.